29 - 05 - 2017

Usnesení ZO

Usnesení ze dne 12.února 2009

Zasedání zastupitelstva obce č. 14/2009 ze dne 12.2. 2009
(Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.)

Zastupitelstvo obce projednalo


 1. Návrh programu zasedání a způsob hlasování,
 2. Volbu  ověřovatelů zápisu,
 3. Nařízení vlády č.20/2009 Sb., o odměnách za funkci člena zastupitelstva obce,
 4. Strategii  implementace eGovernmentu v území ORP Děčín,
 5. Vyhodnocení posouzení návrhu Územního plánu obce Krajským úřadem Ústeckého kraje,
 6. Prodloužení smlouvy se Severočeskou vodárenskou společností a.s. o provozování  vodohohospodářského infrastrukturálního majetku v obci Horní Habartice,
 7. Odměnu za výkon činnosti odborného lesního hospodáře,
 8. Kupní smlouvu s ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o koupi st.p.č.3, k.ú.Horní Habartice,
 9. Žádost o dotaci z POV Ústeckého kraje pro rok 2009,
 10. Hospodaření příspěvkové organizace  Mateřské školy Horní Habartice 6 v roce 2008 a zpráva o kontrole hospodaření Mateřské školy k 31.12.2008,
 11. Žádost o dotaci na obnovu krucifixu z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností,
 12. Smlouvu s KOVOŠROTEM  GROUP CZ a.s. Děčín  o dodávání druhotných surovin pro rok 2009,
 13. Dodatek č.1 k ceníku za ukládání komunálního odpadu a ,,Oznámení občanům obce týkající se úhrady poplatku za komunální odpad od 13.2. 2009,, ,
 14. Rozpočtové opatření č. 6/2008,
 15. Rozpočtové opatření č. 1/2009 a účtový rozvrh na r.2009,
 16. Zakoupení křovinořezu na vyžínání do lesa a navijáku na přibližování dřeva,
 17. Rozšíření strategie plánu rozvoje (zásobník projektů) o bod č.13 – celková úprava zahrady MŠ – oplocení, chodníky, pískoviště a dětské  hřiště u Mateřské školy Horní Habartice 6.
 18. Ostoupení p.N.O. od Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č.1/07-Vý a nabídka uvolněné p.p.č.52/4 a 706/16 k pronájmu na výstavbu rodinného domu, 
 19. Přípravu daňové přiznání za obec Horní Habartice za rok 2008.

 

Schvaluje

 1. Předložený návrh programu zasedání a veřejné hlasování.
 2. Ověřovatele zápisu p.Klímu Z. a  p. Zacha M.
 3. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce s platností od 1.2.2009:

                                               pevná složka  příspěvek dle počtu obyv. celkem     
místostarosta                  50%  = 3 754,50 Kč          5 216,- Kč                        8 980,-Kč 

            předseda komise a výboru             880,-                     180,-                              1 060,-

            člen výboru                                    570,-                     180,-                                 750,-

            člen zastupitelstva                          280,-                     180,-                                 460,-  

 

 1. Strategii  implementace  eGovernmentu v území ORP Děčín a podání žádosti o dotaci 1.výzva -” Czech POINT obcím” , včetně zajištění provizorní konektivity připojením k internetu prostřednictvím ADSL a pořízení scanerů pro zajištění konverze dokumentů ve výši 48 tis.Kč za spoluúčasti obce ve výši 15 %.
 2. Prodloužení Nájemní smlouvy o pronájmu vodohospodářského infrastrukturálního  majetku obce Horní Habartice  Severočeské vodárenské společnosti a.s. za účelem jeho řádného provozování o 5 let.
 3. Odměnu za výkon činnosti odborného lesního hospodáře od ledna 2009 ve výši 350,-Kč/1 ha/ rok.
 4. Podání žádosti o dotaci z POV Ústeckého kraje pro rok 2009  na celkovou úpravu zahrady MŠ – oplocení, chodníky, pískoviště a dětské  hřiště u Mateřské školy Horní Habartice 6.
 5. Hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Horní Habartice 6, okres Děčín za rok 2008 s výsledkem  6 710,89 Kč a převedení uvedené částky na rezervní fond mateřské školy.
 6. Podání žádosti o dotaci na obnovu krucifixu z programu Podpora obnovy kulturních  památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.
 7. Použití prostředků z přebytku hospodaření minulých let na spolufinancování obnovy krucifixu.
 8. Smlouvu s KOVOŠROTEM  GROUP CZ a.s.  Děčín  o dodávání druhotných surovin pro rok 2009.
 9. Dodatek č.1 k ceníku za ukládání komunálního odpadu a ,,Oznámení občanům obce týkající se úhrady poplatku za komunální odpad od 13.2.2009. ,,
 10. Rozpočtové opatření č.6/2008

Upravená příjmová část rozpočtu                  4 760 500 

Upravená výdajová část rozpočtu                  6 564 000    

 1. Rozpočtové opatření č.1/2009 a účtový rozvrh na rok 2009.

Upravená příjmová část rozpočtu                  3 957 700 

Upravená výdajová část rozpočtu                  4 002 000       Schodkový rozpočet.

 1. Zakoupení křovinořezu na vyžínání do lesa a navijáku na přibližování dřeva.
 2. Rozšíření strategie plánu rozvoje ( zásobník projektů) o bod č.13 – celková úprava zahrady MŠ -  oplocení, chodníky, pískoviště a dětské  hřiště u Mateřské školy Horní Habartice 6.
 3. Záměr pronájmu uvolněné p.p.č.52/4 a 706/16, k.ú.Horní Habartice k pronájmu na výstavbu rodinného domu.

 

Bere na vědomí

1.      Vyhodnocení posouzení návrhu Územního plánu obce Krajským úřadem Ústeckého kraje.

 1. Hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Horní Habartice 6, okres Děčín za rok 2008 s výsledkem  6 710,89 Kč a zprávu z kontroly hospodaření Mateřské školy Horní Habartice 6, okres Děčín za rok 2008.
 2. Ostoupení paní N.O. od Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č.1/07-Vý na pronájem  p.p.č.52/4 a 706/16, k.ú.Horní Habartice  k pronájmu na výstavbu rodinného domu. 

 

Rozhodlo

1.      Neuzavřít kupní smlouvu s ČR – Úřadem pro zastupování státu na koupi st.p.č.3, k.ú.Horní Habartice.

 

Ukládá

1.      Finančnímu výboru a účetní obce zpracovat daňové přiznání obce Horní Habartice za rok 2008 do 15.3. 2009.

 

 Pověřuje

 1. Starostu obce p.Podaného podáním  žádosti o dotaci ve 2.etapě zřizování pracoviště Czech POINT.
 2. Starostu obce p.Podaného  podepsáním dodatku o prodloužení Nájemní smlouvy o pronájmu vodohospodářského infrastrukturálního  majetku obce Horní Habartice  Severočeské vodárenské společnosti a.s. za účelem jeho řádného provozování o 5 let.
 1. Starostu obce p.Podaného podáním žádosti o dotaci  z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje pro rok 2009 na celkovou  úpravu zahrady MŠ – oplocení, chodníky, pískoviště a dětské  hřiště u Mateřské školy Horní Habartice 6.
 1. Starostu obce p.Podaného  podáním žádosti o dotaci na obnovu krucifixu a jednáním s ORP Děčín v této záležitosti.

 

Souhlasí

1.      S podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace 1.výzvy”Czech POINT obcím”.

2.      S převedením  rezervního  fondu Mateřské školy Horní Habartice 6, okres Děčín

na investiční fond v případě potřeby.

Podaný Miroslav
starosta obce

 

 

 

      Ověřili: Klíma Zdeněk     člen zastupitelstva   

 Zach Miroslav   člen zastupitelstva

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry