23 - 05 - 2017

Usnesení ZO

Usnesení ze dne 5. května 2009

Zasedání zastupitelstva obce č. 15/2009 ze dne 5.5. 2009
(Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.)

Zastupitelstvo obce projednalo

 1. Návrh programu a způsob hlasování,
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky,
 3. Závěrečný účet obce Horní Habartice za rok 2008,
 4. Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na p.p.č.94/1, 126 a 166/2, k.ú.Horní Habartice s KÚÚK,
 5. Smlouvu o smlouvě budoucí na koupi části p.p.č. 692/1, k.ú.Horní Habartice od p.P. J. a p.P. I.,
 6. Kupní smlouvu č. 34/08/UDC/KS na st.p.č. 3 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú.Horní Habartice s Úřadem  pro zastupování
  státu ve věcech majetkových ,
 7. Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č.41/07/UDC/BP na p.p.č.178/2 – vodní plocha, k.ú.Horní Habartice  na obec
  Horní Habartice od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ,
 8. Smlouvu o budoucí kupní smlouvě č.1/09 – Vý s následnou koupí na p.p.č.52/4 a 706/16 na stavbu rodinného domu, kupující p.V.M., nar.1978, bytem 407 22 Benešov n.Pl.,
 9. Pořízení letecké mapy obce Horní Habartice,
 10. Zakoupení nebo pronájem bývalého transformátoru od ČEZ na umístění krucifixu,
 11. Zřízení 1 místa na VPP od 1.6. 2009 do 31.12. 2009,
 12. Žádost o pronájem části p.p.č.14/2, k.ú.Horní Habartice za účelem umístění reklamy, žadatelka p.H. M.,   bytem  Horní  Habartice , 405 02 Děčín 2,
 13. Rozpočtové opatření č.2/2009.

 

Schvaluje

 1. Předložený návrh programu zasedání a veřejné hlasování.
 2. Ověřovatele zápisu p.Moce J. a Sotonu A., zapisovatelku sl.Ottovou H.
 3. Závěrečný účet obce Horní Habartice za rok 2008.
 4. Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na p.p.č.94/1, 126 a 166/2, k.ú.Horní Habrtice s KÚÚK.
 5. Smlouvu o smlouvě budoucí na koupi části p.p.č. 692/1, k.ú.Horní Habartice od p.P. J. a p.P. I.,
 6. Kupní smlouvu č. 34/08/UDC/KS na st.p.č. 3 - zastavěná plocha a nádvoří , k.ú.Horní Habartice s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových .
 7. Smlouvu o bezúplatném převodu  nemovitosti č.41/07/UDC/BP na p.p.č.178/2 – vodní plocha, k.ú.Horní Habartice  na obec Horní Habartice od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových .
 8. Pronájem  a Smlouvu o budoucí kupní smlouvě  č.1/09-Vý s následnou koupí na p.p.č. 52/4 a 706/16 dle geometrického plánu č.282-82/2007  na stavbu rodinného domu, kupující p.V.M., bytem 407 22 Benešov n.Pl.,
 9. Pořízení letecké mapy obce Horní Habartice o velikosti 1 x 1,5 m za 12 900,- Kč.
 10. Zakoupení nebo pronájem bývalého transformátoru od ČEZ na umístění krucifixu.
 11. Zřízení 1 místa na VPP od 1.6. 2009 do 31.12. 2009.
 12. Pronájem části p.p.č.14/2, k.ú.Horní Habartice o velikosti 10 m2  za účelem umístění reklamy v ceně 1,-Kč/1 m2   p.H.M., bytem  Horní  Habartice , 405 02 Děčín 2.
 13. Rozpočtové opatření č.2/2009.

            Upravená příjmová část rozpočtu                          3 979 700 Kč

Upravená výdajová část rozpočtu                          4 109 000 Kč

Posílení výdajových položek.

 

 

Souhlasí

 1. Se závěrečným účtem obce Horní Habartice za rok 2008 – bez výhrad.

 

Pověřuje

 1. Starostu  obce p.Podaného uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na p.p.č.

94/1, 126, 166/2, k.ú.Horní Habartice s KÚÚK .

 1. Starostu obce p.Podaného uzavřením Kupní smlouvy č.34/08/UDC/KS na st.p.č. 3 - zastavěná plocha a nádvoří , k.ú.Horní Habartice s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.
 2. Starostu  obce p.Podaného uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu p.p.č.178/2 – vodní plocha, k.ú.Horní Habartice  na obec Horní Habartice s  Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových .
 3. Starostu  obce p.Podaného uzavřením Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č.1/09- Vý na p.p.č. 52/4 a 706/16 dle geometrického plánu č.282-82/2007 s následnou koupí na stavbu rodinného domu s p.V. M., bytem 407 22 Benešov n.Pl.
 4. Starostu  obce p.Podaného uzavřením Dohody o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP.
 5. Starostu obce p.Podaného uzavřením Smlouvy na pronájem části p.p.č.14/2, k.ú.Horní Habartice za účelem umístění reklamy s  p.H. M., bytem  Horní Habartice , 405 02 Děčín 2.
 6. Starostu obce p.Podaného uzavřením Smlouvy na zhotovení letecké mapy obce Horní Habartice s firmou JAS AIR CZ spol.s r.o. z Hluboké nad Vltavou.

 

 

Podaný Miroslav

starosta obce

 

Ověřovatelé zápisu:  Moc Jaroslav        člen zastupitelstva

                               Sotona Antonín     člen zastupitelstva

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry