30 - 05 - 2017

Usnesení ZO

Usnesení ze dne 25. září 2008

Zasedání zastupitelstva obce č. 12/2008 ze dne 25.9. 2008
(Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.)

Zastupitelstvo obce projednalo

1. Návrh programu zasedání a způsob hlasování,
2. Volbu ověřovatelů zápisu,
3. Inventarizaci majetku obce,
4. Přípravu rozpočtu obce na rok 2009,
5. Rozpočtové opatření č.4/2008,
6. Žádost TJ ZORA PRAHA zrakově postižených sportovců o finanční příspěvek,
7. Smlouvu s Ústeckým krajem na rekonstrukce propustků,
8. Souhlas s rekonstrukcí svodidel,
9. Zřízení pracoviště Czech POINT na Obecním úřadě Horní Habartice,
10. Projekt ,, Metropolitní síť obcí v územním obvodu s rozšířenou působností Děčín “ ,
11. Zveřejnění záměru obce o pronájmu části p.p.č.1045/1, k.ú.Horní Habartice,
12. Koupi st.p.č. 3 o výměře 174 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú.Horní Habartice od České republiky prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
13. Výroční zprávu Mateřské školy Horní Habartice 6 za školní rok 2007/2008,
14. Žádost p.Tomáše Bednáře o vydání souhlasu s umístěním stavby rodinného domu na p.p.č. 500/8 a 501/2, k.ú.Horní Habartice.
16.Podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR vyhlášeného SZIF na  
zakoupení nového traktoru do lesa,
15. Finanční příspěvek na odměny vítězům soutěže sborů dobrovolných hasičů Děčínska vyhlášenou Děčínským deníkem,
16. Oplocení hřiště u kostela, 
17. Zakoupení ubrusů pro obec.

Schvaluje
1. Předložený návrh programu zasedání a veřejné hlasování.
2. Ověřovatele zápisu p.Donáta L. a Moce J.
3. Rozpočtové opatření č.4/2008
Upravená příjmová část rozpočtu 4 704 500,- Kč 
Upravená výdajová část rozpočtu 4 800 000,- Kč 
4. Finanční příspěvek TJ ZORA PRAHA zrakově postižených sportovců ve výši 
200,-Kč.
5. Smlouvu s Ústeckým krajem na rekonstrukce propustků.
6. Zapojení obce Horní Habartice do projektu ,, Metropolitní síť obcí v územním obvodu s rozšířenou působností Děčín “ .
7. Zveřejnění záměru obce o pronájmu části p.p.č.1045/1 – ostatní plocha, k.ú.Horní Habartice.
8. Koupi st.p.č. 3 o výměře 174 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú.Horní Habartice od České republiky prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
9. Podání žádosti o dotaci ze SZIF Programu rozvoje venkova ČR na zakoupení nového  
traktoru do lesa v hodnotě 900 tis.Kč.
10. Finanční příspěvek na odměny vítězům soutěže sborů dobrovolných hasičů Děčínska ve výši 300,- Kč.
11. Oplocení hřiště u kostela pletivem podél železniční tratě.
12. Zakoupení 50 ks bílých ubrusů od firmy Licolor a.s. Liberec.

Souhlasí
1. S využitím p.p.č.62/1, k.ú.Horní Habartice při rekonstrukci svodidel.
2. S umístěním stavby rodinného domu na p.p.č.500/8 a 501/2, k.ú.Horní Habartice, žadatel pan Tomáš Bednář .
3. S použitím přebytků hospodaření minulých let na koupi traktoru do výše 900 tis.Kč.

Bere na vědomí
1. Inventarizaci majetku obce za rok 2008.
2. Zřízení pracoviště Czech POINT na Obecním úřadě Horní Habartice.
3. Výroční zprávu Mateřské školy Horní Habartice 6 za školní rok 2007/2008.

Rozhodlo
1. Neupravovat hřiště u kostela do roviny.

Ukládá
Provedení inventarizace majetku obce do 31.12. 2008, zprávu o výsledku doručit na OÚ nejpozději do 5.1. 2009.
Účetní obce p.Ottové připravit podklady pro příjmovou část rozpočtu obce na rok 2009 do 30.10.2008.

2. Finančnímu výboru a účetní obce zpracovat návrh rozpočtu obce na rok 2009 do  
10.11.2008.
3. Předsedům komisí, ředitelce MŠ a veliteli hasičů předložit požadavky na rozpočet  
roku 2009 do 30.10.2008 na OÚ.

Pověřuje
1. Starostu obce p.Podaného podepsáním kupní smlouvy s Českou republikou 
prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na koupi
st.p.č.3, k.ú.Horní Habartice.

Podaný Miroslav
starosta obce  

Ověřovatelé zápisu:
Donát Ladislav   místostarosta
Moc Jaroslav    člen zastupitelstva
Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry