23 - 05 - 2017

Usnesení ZO

Usnesení ze dne 9. července 2008

Zasedání zastupitelstva obce č. 11/2008 ze dne 9.7. 2008
(Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.)

Zastupitelstvo obce projednalo:

1. Návrh programu zasedání a způsob hlasování, 
2. Volbu ověřovatelů zápisu, 
3. Vyhodnocení místního referenda na výstavbu věže a nástupní plochy místního kostela sv.Jana Křtitele, které se konalo 24.5.2008, 
4. Veřejnoprávní smlouvu s městem Benešov n.Pl. o zajištění přestupkové agendy, 
5. Neinvestiční náklady na předškoláky z okolních obcí v Mateřské škole Horní Habartice 6 školní rok 2007/8, 
6. Žádost manželů Dušana a Štěpánky Červeňakových o souhlas s umístěním stavby rodinného domu na p.p.č.326/2,  k.ú.Horní Habartice, která je v jejich vlastnictví, 
7. Žádost manželů Jana a Lucie Urbánkových o souhlas s umístěním stavby rodinného domu na p.p.č.326/35, k.ú.Horní Habartice, která je v jejich vlastnictví, 
8. Dohodu s SaM silnice a mosty Děčín a.s. o užívání místní komunikace na p.p.č.1019,117/3 a 1006/1 v k.ú.Horní Habartice jako objízdné trasy, 
9. Smlouvu s Technickými službami Děčín a.s. na rekonstrukci veřejného osvětlení, 
10. Smlouvu s EMS Česká Lípa, s.r.o. na rekonstrukci veřejného osvětlení, 
11. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce,a.s.se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 na přípojku p.Krejčíkové Janě v místní komunikaci p.p.č.980/2, k.ú.Horní Habartice, 
12. Výši daně z nemovitostí od 1.1. 2009 , 
13. Členství v Radě pro udržitelný rozvoj území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Děčín,
14. Rekonstrukci Mateřské školy, 
15. Časové období poskytování příspěvku na pořízení internetu, 
16. Žádost o finanční příspěvek sportovcům z obce Horní Habartice navštěvující fotbal-na pronájem haly v Markvarticích a sportovcům z obce na hokej- na pronájem zimního stadionu v Rumburku, 
17. Finanční příspěvek na autobus do Městského divadla Děčín pro občany obce Horní Habartice na divadelní sezónu 2008/2009, 
18. Rozpočtové opatření č.3/2008. 

Schvaluje
1. Předložený návrh programu zasedání a veřejné hlasování.
2. Ověřovatele zápisu p.Klímu Z. a p.Zacha M.
3. Veřejnoprávní smlouvu s městem Benešov n.Pl.o zajištění přestupkové agendy.
4. Zaslání žádosti o zaplacení neinvestičních nákladů za 4 předškoláky z okolních obcí.
5. Dohodu s SaM Děčín silnice a mosty Děčín a.s..
6. Smlouvu s Technickými službami Děčín na rekonstrukci veřejného osvětlení.
7. Smlouvu s EMS Česká Lípa, s.r.o. na rekonstrukci veřejného osvětlení.
8. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce,a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 na přípojku p.Krejčíkové Janě v místní komunikaci p.p.č.980/2, k.ú.Horní Habartice. 
9. Navýšení provozní dotace na rekonstrukci WC v MŠ o 15 000,-Kč. 
10. Finanční příspěvek sportovcům z obce Horní Habartice, fotbalistům na pronájem haly v Markvarticích ve výši 2 500,- Kč a hokejistům na pronájem zimního stadionu v Rumburku ve výši 2 500,- Kč. 
11. Finanční příspěvek na autobus do Městského divadla Děčín ve výši 65,- Kč na 1 osobu a 1 představení pro občany z obce Horní Habartice na divadelní sezónu 2008/2009. 
12. Rozpočtové opatření č.3/2008 

Upravená příjmová část rozpočtu 3 902 500,-Kč 
Upravená výdajová část rozpočtu 4 385 000,-Kč


Souhlasí
1. S umístěním stavby rodinného domu na p.p.č.326/2, k.ú.Horní Habartice, žadatelé a majitelé pozemku manželé Dušan a Štěpánka Červeňakovi.
2. S umístěním stavby rodinného domu na p.p.č.326/35, k.ú.Horní Habartice, žadatelé a majitelé pozemku manželé Jan a Lucie Urbánkovi.

Rozhodlo
1. Na základě výsledků místního referenda neprodat obecní pozemky na stavbu věže a nástupní plochy místního kostela sv.Jana Křtitele.
2. Nepoužít místní koeficient navýšení daně z nemovitostí na příští období.
3. Nedelegovat zástupce obce do Rady pro udržitelný rozvoj území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Děčín.
4. Poskytovat příspěvek na zřízení internetu do 30.6.2010.


Ukládá
1. Starostovi obce uzavřít Dohodu o užívání místní komunikace na p.p.č. 1019,117/3 a 1006/1 v k.ú.Horní Habartice jako objízdné trasy s SaM silnice a mosty Děčín a.s. 
2. Starostovi obce uzavřít Smlouvu o dílo č.3/2008/VO s Technickými službami Děčín a.s. 
3. Starostovi obce uzavřít Smlouvu o dílo s EMS Česká Lípa, s.r.o.. 
4. Starostovi obce uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 na přípojku p.Krejčíkové Janě po místní komunikaci p.p.č.980/2, k.ú.Horní Habartice.  

Podaný Miroslav 
starosta obce 

Ověřovatelé zápisu:
Klíma Zdeněk    člen zastupitelstva 
Zach Miroslav    člen zastupitelstva
Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry