23 - 05 - 2017

Usnesení ZO

Usnesení ze dne 12. května 2008

Zasedání zastupitelstva obce č. 10/2008 ze dne 12.5.2008
(Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.)
Zastupitelstvo obce projednalo:

1. Návrh programu zasedání a způsob hlasování, 
2. Volbu ověřovatelů zápisu, 
3. Závěrečný účet Sdružení obcí Benešovska za rok 2007, 
4. Přistoupení obce Starý Šachov do Sdružení obcí Benešovska, 
5. Závěrečný účet obce Horní Habartice za rok 2007, 
6. Revokace usnesení ze zasedání ZO dne 12.12. 2007, 
7. Prodej p.p.č. 572/4 a 576/1, k.ú. Horní Habartice p. Hruštincovi Pavlovi, bytem Horní Habartice 131, 405 02 Děčín 2, 
8. Pronájem p.p.č. 716/1 a 770/1, k.ú. Horní Habartice p. Kotoučovi Miroslavovi, bytem Malá Bukovina 54, 407 29 Velká Bukovina, 
9. Žádost TJ SK Markvartice o finanční příspěvek, 
10. Hospodaření obce Horní Habartice za 1-4/2008, 
11. Podání žádosti k Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod p.p.č.178/2 – vodní plocha, k.ú. Horní Habartice na obec Horní Habartice, 
12. Výstavba sedlové střechy a podkrovních prostor hasičské zbrojnice dle projektu projektanta, 
13. Financování veřejného osvětlení, 
14. Financování zakoupení přenosné motorové stříkačky FPN 10-1000 KOMFI, 
15. Poskytnutí příspěvku občanům obce na zřízení internetu, 
16. Protokol o kontrole Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje v Mateřské škole Horní Habartice 6, 
17. Rozpočtové opatření č.2/2008. 

Schvaluje
1. Předložený návrh programu zasedání a veřejné hlasování. 
2. Ověřovatele zápisu sl. Ottovou H. a p. Sotonu A. 
3. Závěrečný účet Sdružení obcí Benešovska za rok 2007. 
4. Přistoupení obce Starý Šachov do Sdružení obcí Benešovska. 
5. Závěrečný účet obce Horní Habartice. 
6. Revokaci usnesení ze zasedání ZO dne 12.12. 2007 – a to tak, že původní text bodu č. 4 ve znění: 

“Znění bodu č.5 zápisu č.2/2006 zasedání zastupitelstva obce dne 13.12. 2006, který zní: 
Rozpočet obce Horní Habartice na rok 2007 – informace p. Ottová 
Přítomni byli podrobně seznámeni s návrhem rozpočtu dle kapitol ve kterém jsou zapracovány připomínky, které došly v průběhu vyvěšení návrhu na úřední desce. 
Příjmy: 3 185 000,- Kč 
Výdaje: 3 185 000,- Kč Rozpočet je vyrovnaný 
Vzhledem k tomu, že nikdo neměl k předloženému návrhu připomínky, nechal pan starosta o návrhu rozpočtu hlasovat. Zastupitelé obce návrh rozpočtu obce Horní Habartice na rok 2007 schvalují 7 hlasy.” 
se ruší a nahrazuje se tímto textem: 
“Rozpočet obce Horní Habartice na rok 2007 – informace p. Ottová 
Přítomní byli podrobně seznámeni s návrhem rozpočtu dle kapitol ve výši Příjmy: 2 970 000,- Kč Výdaje: 2 970 000,- Kč Rozpočet je vyrovnaný 
Starosta obce poukázal na skutečnost, že při zpracování návrhu daňových příjmů byl použit špatný koeficient a navrhl navýšení daní celkem o 215 000,- Kč, u daní z příjmů FO ze ZČ bude tedy 556 000,- Kč, u daní FO ze SVČ 86 000,- Kč, u daní PO 674 000,- Kč, u DPH 1 051 000,- Kč. Výdaje navrhl posílit o 45 000,- Kč u lesů a 170 000,- Kč u místní správy. Nově navrhuji rozpočet ve výši Příjmy: 3 185 000,- Kč Výdaje: 3 185 000,- Kč Rozpočet je vyrovnaný 
Pan starosta nechal o návrhu hlasovat, (Hlasování 7-0-0) návrh byl přijat.” 

7. Prodej p.p.č. 572/4 a 576/1, k.ú. Horní Habartice p. Hruštincovi Pavlovi, bytem Horní Habartice 131, 405 02 Děčín 2 za cenu 8 010,- Kč. 
8. Pronájem p.p.č. 716/1 a 770/1, k.ú. Horní Habartice p. Kotoučovi Miroslavovi, bytem Malá Bukovina 54, 407 29 Velká Bukovina za cenu 1 182,- Kč/rok. 
9. Finanční příspěvek TJ SK Markvartice ve výši 3 000,- Kč. 
10. Hospodaření obce Horní Habartice za 1-4/2008. 
11. Podání žádosti k Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod p.p.č. 178/2 – vodní plocha, k.ú. Horní Habartice na obec Horní Habartice. 
12. Výstavbu sedlové střechy a podkrovních prostor hosičské zbrojnice dle projektu projektanta a uvolnění částky 400 000,- Kč z finančních prostředků z minulých let na financování této akce. 
13. Podání žádosti o dotaci pro rok 2009 na vybudování podkrovních prostor hasičské zbrojnice. 
14. Použití financí z rozpočtu obce na rok 2008 a finančních prostředků z minulých let k financování rekonstrukce veřejného osvětlení v obci. 
15. Použití finančních prostředků z minulých let na zakoupení přenosné motorové stříkačky FPN 10-1000 KOMFI. 
16. Příspěvek občanům obce na zřízení internetu dle skutečné výše nákladů maximálně však do výše 1 000,- Kč. 
17. Rozpočtové opatření č.2/2008. 

Souhlasí
1. Se Závěrečným účtem Sdružení obcí Benešovska za rok 2007 – bez výhrad. 
2. Se závěrečným účtem obce Horní Habartice za rok 2007 – s výhradami. 

Bere na vědomí
1. Změnu účtování výnosů příspěvkové organizace MŠ. 
2. Kontrolu Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje v Mateřské škole Horní Habartice 6. 

Ukládá
1. Starostovi obce uzavřít kupní smlouvu s p.Hruštincem Pavlem. 
2. Starostovi obce uzavřít nájemní smlouvu s p.Kotoučem Miroslavem. 
3. Finančnímu a kontrolnímu výboru seznámit se se Závěrečným účtem Sdružení obcí Benešovska a obce Horní Habartice za rok 2007. 

Podaný Miroslav  
starosta obce  

Ověřovatelé zápisu:  
Ottová Hana       člen zastupitelstva 
Sotona Antonín   člen zastupitelstva
Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry