27 - 05 - 2017

Usnesení ZO

Usnesení ze dne 11. března 2008

Zasedání zastupitelstva obce č. 9/2008 ze dne 11.3. 2008
(Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.)

Zastupitelstvo obce projednalo:

1. Návrh programu a způsob hlasování,
2. Volbu ověřovatelů zápisu,
3. Vyhlášení místního referenda na stavbu věže místního kostela sv.Jana Křtitele,
4. Záměr prodeje p.p.č.576/1 a 572/4, k.ú.Horní Habartice p.Hruštincovi Pavlovi, bytem Horní Habartice 131, 405 02 Děčín 2,
5. Záměr pronájmu p.p.č.716/1 a 770/1, k.ú.Horní Habartice p.Kotoučovi Miroslavovi, bytem Malá Bukovina 54, 407 29 Velká Bukovina,
6. Obecně závazná vyhláška č.1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Horní Habartice,
7. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2005, o poplatku za komunální odpad a obecně závazná vyhláška č.2/2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.1/2005, o poplatku za komunální odpad,
8. Oznámení občanům obce týkající se úhrady za komunální odpad od 1.6.2008,
9. Neinvestiční náklady na předškoláky v Mateřské škole Horní Habartice 6 za rok 2006/2007,
10. Nájemné v objektech obce Horní Habartice,
11. Prodej p.p.č.500/18 a st.p.č.302, k.ú.Horní Habartice manželům p. Hadravovi Romanovi a p.Hadravové Evě, oba bytem Dolní Habartice 138, 405 02 Děčín 2,
12. Žádost Fondu ohrožených dětí o finanční příspěvek,
13. Rozpočtové opatření č.5, 
14. Žádost o zřízení rezervního fondu a převedení zůstatku hospodaření Mateřské školy Horní Habartice 6 za rok 2007 na investiční fond,
15. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce dle nařízení vlády č.79/2008 Sb.,
16. Rozpočtové opatření č.1/2008 a účtový rozvrh obce na r.2008,
17. Daňové přiznání za obec Horní Habartice za rok 2007.Schvaluje
1. Předložený návrh programu a veřejné hlasování.
2. Ověřovatele zápisu p.Donáta L. a Moce J.
3. Odměny členům místní komise a zapisovatelky při konání místního referenda a ve výši:
4. předseda 1 200,-Kč, členové a zapisovatelka 1 000,-Kč.
5. Záměr prodeje p.p.č.576/1 a 572/4, k.ú.Horní Habartice p.Hruštincovi Pavlovi, bytem Horní Habartice 131, 405 02 Děčín 2.
6. Záměr pronájmu p.p.č.716/1 a 770/1, k.ú.Horní Habartice p.Kotoučovi Miroslavovi, bytem Malá Bukovina 54, 407 29 Velká Bukovina.
7. Obecně závaznou vyhlášku č.1/2008, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Horní Habartice.
8. Obecně závaznou vyhlášku č.2/2008, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.1/2005, o poplatku za komunální odpad a obecně závazná vyhláška č.2/2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.1/2005, o poplatku za komunální odpad.
9. Oznámení občanům obce týkající se úhrady za komunální odpad od 1.6. 2008.
10. Neinvestiční náklady za předškoláky z okolních obcí v Mateřské škole Horní Habartice ve výši 6 261,-Kč.
11. Nájemné v objektech obce – je přílohou zápisu.
12. Prodej p.p.č.500/18 a st.p.č.302, k.ú.Horní Habartice manželům p.Hadravovi Romanovi a p.Hadravové Evě oba bytem Dolní Habartice 138, 405 02 Děčín 2 za cenu 22 640,-Kč.
13. Kupní smlouvu s manžely Hadravovými.
14. Finanční příspěvek Fondu ohrožených dětí ve výši 200,- Kč.
15. Rozpočtové opatření č.5 – je přílohou zápisu
16. Upravená příjmová část rozpočtu 3 819 000,- Kč
17. Upravená výdajová část rozpočtu 3 563 000,- Kč
18. Zřízení rezervního fondu příspěvkové organizace Mateřské školy Horní Habartice 6 ve výši 15 000,-Kč a převedení částky 14 210,14 Kč z přebytku hospodaření za rok 2007 na tento fond.
19. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce s platností od 1.3.2008:

pevná složka příspěvek dle počtu obyv. celkem
místostarosta 3 610,- Kč 5 016,- Kč 8 630,- Kč
předseda komise a výboru 840,- 170,- 1 010,-
člen výboru 540,- 170,- 710,-
člen zastupitelstva 260,- 170,- 430,- 

20. Rozpočtové opatření č.1/2008 – je přílohou zápisu
21. Upravená příjmová část rozpočtu 3 842 500,-Kč
22. 

Rozhodlo
1. O vyhlášení místního referenda na výstavbu věže místního kostela sv.Jana Křtitele, které se uskuteční dne 24.5. 2008:
2. a) v obci Horní Habartice,
3. b) v místním referendu jsou navrženy k rozhodnutí 2 otázky:
4. 1. Souhlasíte s výstavbou věže místního kostela sv.Jana Křtitele. 

2. Souhlasíte s prodejem části p.p.č.326/37 a p.p.č.326/38 (využití sportoviště) na výstavbu 
nástupní plochy před kostelem dle nákresu projektanta.

c) k rozhodnutí ho vedla neshoda názorů občanů v obci,
d) náklady spojené s provedením místního referenda jsou odhadnuty ve výši 6 000,- Kč, na 
případné výstavbě věže a přeložce místní komunikace se obec finančně nebude podílet.

Souhlasí
1. S převedením částky 10 000,- Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Mateřské školy Horní Habartice 6 na investiční fond MŠ.

Bere na vědomí
1. Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů dne 26.4. 2008.
2. Účtový rozvrh obce na rok 2008.

Ukládá
1. Starostovi obce uzavřít kupní smlouvu s manželi Hadravovými.
2. Účetní obce a finančnímu výboru připravit daňové přiznání za obec Horní Habartice za
rok 2007.

Podaný Miroslav
starosta obce

Ověřovatelé zápisu:
Donát Ladislav    člen zastupitelstva
Moc Jaroslav      člen zastupitelstva
Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry