28 - 04 - 2017

Usnesení ZO

Usnesení ze dne 27. listopadu 2008

Zasedání zastupitelstva obce č. 13/2008 ze dne 27.11. 2008
(Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.)

Zastupitelstvo obce projednalo

1. Návrh programu zasedání a způsob hlasování,
2. Volbu ověřovatelů zápisu,
3. Návrh rozpočtu č.4  obce Horní Habartice na rok 2009,
5. Návrh rozpočtu č.6 Sdružení obcí Benešovska na rok 2009,
7. Rozpočtový výhled obce na léta 2011 – 2013,
6. Rozpočtové opatření č.5/2008,
7. Pronájem části p.p.č.1045/1, k.ú.Horní Habartice p.Mezerovi Zdeňkovi,
8. Žádost o vytvoření 2 pracovních míst na VPP u Úřadu práce Děčín,
9. Odměny členům komisí a výborů za činnost v r.2008,
10. Smlouva na využití p.p.č.94/1, k.ú.Horní Habartice na opravu zdi při rekonstrukci silnice
č.III/26223, 
11. Záměr prodeje části p.p.č.126, 166/2 a 94/1, k.ú.Horní Habartice,
12. Záměr prodeje p.p.č.1045/1 díl a, dle geometrického plánu č.303-107/2008,
13. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Horní Habartice za rok 2008,  
14. Žádost manželů Hadravových, Ležalových a p.Boháčové J. o příspěvek na opravu
rodinného domu, 
15. Dodatek č.1 ke Změně zřizovací listiny Mateřské školy Horní Habartice 6, okres Děčín
č.j. : 1/05-ZZLMŠ ze dne 16.12.2005,
16. Změna zhotovitele nakládání s komunálním odpadem, který vzniká na území obce,
17. Oznámení občanům obce týkající se úhrady za komunální odpad od 1.1.2009.

Schvaluje
1. Předložený návrh programu zasedání a veřejné hlasování.
2. Ověřovatele zápisu sl.Ottovou H. a Sotonu A.
3. Rozpočet obce Horní Habartice na rok 2009
Příjmy    3 920 000,- Kč
Výdaje   3 920 000,- Kč
Rozpočet je vyrovnaný.
4. Návrh rozpočtu Sdružení obcí Benešovska na rok 2009
Příjmy 45 000,- Kč
Výdaje 151 000,- Kč

Financování 106 000,- Kč Rozpočet je schodkový.  
5. Rozpočtový výhled obce na léta 2011 – 2013.
6. Rozpočtové opatření č11. .5/2008.
Upravená příjmová část rozpočtu 4 739 500,- Kč
Upravená výdajová část rozpočtu 6 508 000,- Kč


7. Pronájem části p.p.č14. .1045/1, k.ú.Horní Habartice o velikosti 30 m2 p.Mezerovi
Zdeňkovi za cenu 0,1 Kč15. za m2 
8. Žádost o vytvoření 2 pracovních míst na VPP u Úřadu práce Děčín s platností od
1.12.2008.
9. Odměny členům komisí a výborů za činnost v roce 2008 ve výši 1 200,-Kč každému členu a
3 000,-Kč p.Sotonovi za údržbu internetových stránek obce.
10. Smlouva na využití p.p.č.94/1, k.ú.Horní Habartice při rekonstrukci silnice č.III/26223.
11. Záměr prodeje části p.p.č.126, 166/2 a 94/1, k.ú.Horní Habartice.
12. Záměr prodeje p.p.č.1045/1 díl a, dle geometrického plánu č.303-107/2008.
13. Příspěvek ve výši 1000,-Kč na opravu rodinného domu manželům Hadravovým,Ležalovým a  
p.Boháčové. 
14. Dodatek č.1 ke Změně zřizovací listiny Mateřské školy Horní Habartice 6, okres Děčín
č.j. : 1/05-ZZLMŠ ze dne 16.12.2005. 
15. Změnu zhotovitele nakládání s komunálním odpadem, který vzniká na území obce.
16. Oznámení občanům obce týkající se úhrady za komunální odpad od 1.1.2009

Bere na vědomí
1.Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Horní Habartice za rok 2008.

Pověřuje
1. Starostu p.Podaného uzavřením smlouvy s Úřadem práce v Děčíně na vytvoření 2 pracovních míst  
na VPP na rok 2009 s platností od 1.12. 2008.
2. Starostu p.Podaného uzavřením smlouvy s KÚÚK na používání p.p.č.94/1, k.ú.Horní Habartice při  
opravě opěrné zdi říčky Bystrá.
3. Starostu p.Podaného uzavřením smlouvy s Technickými službami Děčín a.s. se zajištěním sběru a  
svozu komunálního odpadu.

Podaný Miroslav
starosta obce

Ověřili: Ottová Hana člen zastupitelstva  
Sotona Antonín člen zastupitelstva

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry