25 - 05 - 2017

Usnesení ZO

Usnesení ze dne 12. prosince 2007

Zasedání zastupitelstva obce č. 8/2007 ze dne 12.12. 2007
(Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.)

Zastupitelstvo obce projednalo:

1.Návrh programu a způsob hlasování,
2.Volbu ověřovatelů zápisu,
3.Dodatek č.1 ke smlouvě o sdružení finančních prostředků s obcí Heřmanov,
4.Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Horní Habartice za rok 2007,
5.Revokaci zápisu č.2/2006 zasedání zastupitelstva obce bod č.5,
6.Návrh rozpočtu obce Horní Habartice na rok 2008,
7.Návrh rozpočtu Sdružení obcí Benešovska na rok 2008,
8.Směrnici o poskytování cestovních náhrad,
9.Směrnici o používání platebních karet,
10.Záměr obce prodeje p.p.č. 500/18 a st.p.č.302, k.ú.Horní Habartice,
11.Referendum k věži místního kostela sv.Jana Křtitele,
12.Rozpočtové opatření č.4,
13.Finanční příspěvek TJ zrakově postižených Zora Praha,
14.Zprávu kontrolního výboru,
15.Zprávu finančního výboru,
16.Výroční zprávu Mateřské školy Horní Habartice 6 za školní rok 2006/2007,
17.Cenovou kalkulaci věcných nákladů na obědy v MŠ,
18.Žádost o bezúplatný převod, případně koupi p.p.č. 69/10, k.ú. Horní Habartice od Povodí Ohře, s.p.
19.Podání žádosti na PFČR o prodloužení blokace p.p.č.245/4, 566/9 a 683/4, k.ú.
Horní Habartice. 
20. Žádost ředitelky MŠ o rekonstrukci WC.

Schvaluje
Předložený návrh programu a veřejné hlasování.
Ověřovatele zápisu p.Klímu Z. a sl.Ottovou H. 
Dodatek č.1 ke smlouvě s obcí Heřmanov o sdružení finančních prostředků.
Znění bodu č.5 zápisu č.2/2006 zasedání zastupitelstva obce dne 13.12.2006, který zní: 
Rozpočet obce Horní Habartice na rok 2007 – informace p.Ottová
Přítomni byli podrobně seznámeni s návrhem rozpočtu dle kapitol ve kterém jsou zapracovány připomínky, které došly v průběhu vyvěšení návrhu rozpočtu na úřední desce. 
Příjmy: 3 185 000,- Kč
Výdaje: 3 185 000,- Kč Rozpočet je vyrovnaný.


Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl k návrhu rozpočtu připomínky, nechal pan starosta o návrhu rozpočtu hlasovat. Zastupitelé obce rozpočet obce Horní Habartice na rok 2007 počtem 7 hlasů schvalují.

5. Rozpočet obce Horní Habartice na rok 2008 

Příjmy 3 830 000,- Kč
Výdaje 4 330 000,- Kč
Financování 500 000,- Kč Rozpočet je schodkový
.

6. Rozpočet Sdružení obcí Benešovska na rok 2008 

Příjmy 45 000,- Kč
Výdaje 130 000,- Kč
Financování 85 000,- Kč Rozpočet je schodkový.


7. Směrnici o poskytování cestovních náhrad.
8. Směrnici o používání platebních karet.
9. Konání referenda ke stavbě věže místního kostela sv.Jana Křtitele. 
10. Rozpočtové opatření č.4.

Upravená příjmová část rozpočtu 3 673 000,- Kč
Upravená výdajová část rozpočtu 3 563 000,- Kč


Posílení položek, jejichž čerpání bude do konce roku překročeno, bude provedeno v účetnictví za 12/2007. Pan starosta bude zastupitelstvo obce o těchto změnách podrobně informovat na prvním zasedání v roce 2008. 

11. Příspěvek 100,- Kč TJ zrakově postižených Zora Praha. 
12. Vyřadit pohledávky za komunální odpad za osoby přihlášené na OÚ. 
13. Záměr prodeje p.p.č.500/18 a st.p.č.302, k.ú.Horní Habartice.
14. Oslovení 3 firem na zhotovení rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Horní
Habartice.
15. Podání žádosti na PFČR o prodloužení blokace p.p.č.245/4, 566/9 a 683/4,
k.ú. Horní Habartice určených k výstavbě rodinných domů. 
16. Podání žádosti MŠ o odklad rekonstrukce WC na KHS v Ústí n/L..

Rozhodlo
Počtem 7 hlasů neodsouhlasit přeložku místní komunikace a inženýrských sítí dle předložené projektové dokumentace Ing.Antošem u místního kostela sv. Jana Křtitele. 

Bere na vědomí

Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Horní Habartice za rok 2007.
Zprávu kontrolního výboru.
Zprávu finančního výboru.
Výroční zprávu Mateřské školy Horní Habartice 6 za školní rok 2006/2007.

Ukládá

1.Místostarostovi p.Donátovi požádat PFČR o prodloužení blokace p.p.č.245/4,
566/9 a 683/4, k.ú.Horní Habartice určených k výstavbě rodinných domů.
2. Ředitelce MŠ požádat KHS o posunutí termínu rekonstrukce WC v MŠ do konce roku
2009.

Pověřuje
Starostu p.Podaného podepsáním Dodatku č.1 ke smlouvě o sdružení finančních prostředků s obcí Heřmanov.

Podaný Miroslav 
starosta obce

Ověřovatelé zápisu:
Klíma Zdeněk   člen zastupitelstva
sl.Ottová Hana  člen zastupitelstva
Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry