26 - 05 - 2017

Usnesení ZO

Usnesení ze dne 12. září 2007

Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2007 ze dne 12.9. 2007
(Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.)
Zastupitelstvo obce projednalo:

1. Návrh programu a způsob hlasování,
2. Volbu ověřovatelů zápisu,
3. Kontrolu hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy, Horní Habartice 6 za období 1-6/2007,
4. Žádost ředitelky MŠ p.Hrouzkové o navýšení rozpočtu na rok 2007 o 20 tis.Kč,
5. Rozpočtové opatření č.2,
6. Příkazy k provedení inventarizace majetku obce,
7. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce,a.s.,
8. Zveřejnění záměru obce prodeje p.p.č.64/13,630/1 a st.p.č.12,k.ú.Horní Habartice,
9. Záměr směny pozemků s firmou AGRO-DK s.r.o. p.p.č.706/13 za p.p.č. 41/2, 
k.ú.Horní Habartice a zřízení věcného břemene na přístup k vodojemu,
10. Příspěvek na autobus do divadla pro důchodce obce,
11. Zakoupení traktoru s navijákem do lesa,
12. Činnost kontrolního výboru – kontrola usnesení a placení poplatků,
13. Činnost finančního výboru – kontrola hospodaření MŠ za 3.čtvrtletí r. 2007 a příprava rozpočtu MŠ na r. 2008,
14. Odkoupení všech nemovitostí a pozemků v k.ú.Horní Habartice od p.Kubáčkové Marie,
15. Odkoupení p.p.č.51/2 a st.p.č.57, k.ú. Horní Habartice od rodiny Vtípilů,
16. Uzavření smlouvy s firmou EKO Volfartice, a.s. na uložení komunálního odpadu ze sběrného dvora,
17. Připomínky občanů.

Schvaluje

1. Předložený návrh programu a veřejné hlasování.
2. Ověřovatele zápisu p. Donáta L. a p.Zacha M. 
3. Navýšení rozpočtu příspěvkové organizace Mateřské školy Horní Habartice 6 o 20 tis.Kč.
4. Rozpočtové opatření č.2.
5. Upravená příjmová část rozpočtu 3 594 000,-Kč
6. Upravená výdajová část rozpoču 3 312 000,- Kč
7. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce,a.s..
8. Zveřejnění záměru obce prodeje p.p.č.64/13,630/1 a st.p.č.12,k.ú.Horní Habartice. 
9. Zveřejnění záměru směny pozemků s firmou AGRO-DK s.r.o. na p.p.č. 706/13 
p.p.č. 41/2, k.ú. Horní Habartice a zřízení věcného břemene na přístup k vodojemu.
10. Příspěvek na autobusovou dopravu důchodců do divadla ve výši 450,-Kč/ 1 osobu /1 rok, celkem na částku 1 800,-Kč pro divadelní sezonu 2007/2008.
11. Zakoupení traktoru s navijákem do lesa za cenu do 400 tis.Kč .
12. Odkoupení všech pozemků a nemovitostí v k.ú.Horní Habartice od p.Kubáčkové Marie.
13. Odkoupení p.p.č. 51/2 a st.p.č.57, k.ú.Horní Habartice od rodiny Vtípilů.
14. Uzavření smlouvy s firmou EKO Volfartice, a.s. na uložení komunálního odpadu ze sběrného dvora.

Bere na vědomí

1. Výsledek kontroly hospodaření Mateřské školy Horní Habartice 6 za období
1-6/2007.
2. Inventarizaci majetku obce za rok 2007.

Ukládá

1. Provedení inventarizace majetku obce do 30.11. 2007, zprávu o výsledku doručit na OÚ nejpozději do 5.12. 2007.
2. Kontrolnímu výboru provést kontrolu usnesení a placení poplatků.
3. Finančnímu výboru provést finanční kontrolu a kontrolu hospodaření MŠ za 3. čtvrtletí roku 2007 a provést přípravu rozpočtu MŠ na rok 2008.
4. Starostovi obce p.Podanému zaslat dopis p.Kubáčkové Marii s nabídkou odkoupení všech pozemků a nemovitostí v k.ú. Horní Habartice. 
5. Starostovi obce p.Podanému zaslat dopis SČVK,a.s. se sdělením stížnosti občanů na dodávku vody a žádostí o zahájení jednání ohledně nápravy.

Pověřuje

1. Starostu obce p.Podaného uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s. 

2. Starostu obce p.Podaného uzavřením Směnné smlouvy na p.p.č.706/13 za p.p.č.41/2, k.ú. Horní Habartice a zřízení věcného břemene na přístup k vodojemu s firmou AGRO-DK s.r.o.

3. Starostu obce p.Podaného uzavřením Smlouvy na uložení komunálního odpadu ze sběrného dvora s firmou EKO Volfartice, a.s. 

Podaný Miroslav 
starosta obce

Ověřovatelé zápisu:
Donát Ladislav   člen zastupitelstva
Zach Miroslav    člen zastupitelstva

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry