28 - 04 - 2017

Usnesení ZO

Usnesení ze dne 12. června 2007

Zasedání zastupitelstva obce č. 5/2007 ze dne 12.6. 2007
(Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.)

Zastupitelstvo obce projednalo:

1. Návrh programu a způsob hlasování,
2. Volbu ověřovatelů zápisu,
3. Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Horní Habartice 6, okres Děčín za rok 2006, 
4. Závěrečný účet obce Horní Habartice za rok 2006 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Horní Habartice za rok 2006,
5. Závěrečný účet Sdružení obcí Benešovska za rok 2006 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Benešovska za rok 2006, 
6. Prodej p.p.č.1020/1, k.ú.Horní Habartice Ing.Voříškovi Antonínovi, bytem Vondroušova 1154/13, 163 00 Praha 6 - Řepy,
7. Prodej p.p.č.500/2 a st.p.č.298, k.ú.Horní Habartice manželům p.Šlechtovi Karlovi a p.Šlechtové Iloně, oba bytem Dolní Habartice 256, 405 02 Děčín 2,
8. Prodej p.p.č. 116/1, 116/3, 118 a st.p.č. 300, k.ú. Horní Habartice manželům 
p.Blažkovi Jiřímu a p.Blažkové Ireně, oba bytem Horní Habartice 197, 405 02 Děčín 2,
9. Pronájem p.p.č.52/4, 706/16 o výměře 2000 m2, k.ú.Honí Habartice p.Nociarové
Olze, bytem Sídliště 635, 407 22 Benešov nad Ploučnicí ; p.p.č.706/15 o výměře 2 000 m2 p.Stodolovi Janu, bytem Horní Habartice 111, 405 02 Děčín 2 ; p.p.č.706/2 o výměře 2 000 m2 sl.Stodolové Kateřině, bytem Kozinova 1164/9, Ústí nad Labem - Střekov ,
10. Zadání zhotovení projektu rekonstrukce veřejného osvětlení obce Horní Habartice,
11. Rekonstrukci veřejného rozhlasu – bezdrátový,
12. Dar Českému červenému kříži ve výši 700,-Kč,
13. Určení zástupce obce Horní Habartice k jednání o územním plánu obce, 
14. Zprávu Krajské hygienické stanice o stavu v Mateřské škole Horní Habartice 6,
15. Hospodaření obce Horní Habartice za období 1-5/2007,
16. Rozpočtové opatření č.1,
17. Odkoupení PPS 12 od firmy Kovočas, výrobní družstvo Děčín.
18. Elektronické zabezpečení HZ a OÚ,
19. Podání žádosti k Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o převod 
p.p.č.1057/5 a p.p.č.1057/7, k.ú.Horní Habartice, které jsou ve vlastnictví České republiky, na obec Horní Habartice.

Schvaluje

1. Předložený návrh programu a veřejné hlasování.
2. Ověřovatele zápisu p.Moce J. a sl.Ottovou H. 
3. Závěrečný účet obce Horní Habartice za rok 2006.
4. Závěrečný účet Sdružení obcí Benešovska za rok 2006.
5. Prodej p.p.č. 1020/1, k.ú.Horní Habartice Ing.Voříškovi Antonínovi,bytem Vondroušova 1154/13, 163 00 Praha 6 – Řepy za cenu 710,-Kč. 
6. Prodej p.p.č.500/2 a st.p.č.298, k.ú.Horní Habartice manželům p.Šlechtovi Karlovi a p.Šlechtové Iloně, oba bytem Dolní Habartice 256, 405 02 Děčín 2 za cenu 19 600,- Kč.
7. Prodej p.p.č. 116/1,116/3, 118 a st.p.č. 300, k.ú. Horní Habartice manželům 
p.Blažkovi Jiřímu a p.Blažkové Ireně, oba bytem Horní Habartice 197, 405 02 Děčín 2 za cenu 20 740 ,-Kč.
8. Pronájem a Smlouvu o budoucí kupní smlouvě č.1/07-Vý na p.p.č.52/4, 706/15 , k.ú.Horní Habartice, kupující p.Nociarová Olga, , bytem Sídliště 635, 407 22 Benešov nad Ploučnicí.
9. Pronájem a Smlouvu o budoucí kupní smlouvě č.2/07-Vý na p.p.č.706/16, k.ú.Horní Habartice, kupující p.Stodola Jan, bytem Horní Habartice 111,405 02 Děčín 2.
10. Pronájem a Smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. 3/07-Vý na p.p.č.706/2, k.ú.Horní Habartice, kupující sl.Stodolová Kateřina, bytem Kozinova 1164/9, 400 02 Ústí nad Labem – Střekov.
11. Zhotovení projektu rekonstrukce veřejného osvětlení obce Horní Habartice zadat firmě Martia a.s.
12. Rekonstrukci veřejného rozhlasu a pořízení bezdrátového rozhlasu s podáním žádosti o dotaci.
13. Dar Českému červenému kříži ve výši 700,-Kč.
14. Rozpočtové opatření č.1.
15. Elektronické zabezpečení budovy obecního úřadu a hasičské zbrojnice.
16. Odkoupení PPS 12 od firmy Kovočas, výrobní družstvo Děčín za cenu do 5000,- Kč.
17. Elektronické zabezpečení HZ a OÚ.
18. Podání žádosti k Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný,případně úplatný převod p.p.č.1057/5–ostatní plocha o výměře 270 m2 
a 1057/7 – ostatní plocha o výměře 250 m2, k.ú.Horní Habartice, užívané jako 
ostatní komunikace, které jsou ve vlastnictví České republiky, na obec Horní Habartice z důvodu sjednocení a tím zachování jediné přístupové komunikace z 
obce Horní Habartice do lesa.

Souhlasí

1. S celoročním hospodařením obce Horní Habartice za rok 2006 – bez výhrad.
2. S celoročním hospodařením Sdružení obcí Benešovska – bez výhrad.

Bere na vědomí

1. Výsledek hospodaření obce Horní Habartice za období 1-5/2007.
2. Výsledek hospodaření Mateřské školy Horní Habartice 6,okres Děčín za rok 2006.
3. Zprávu z kontroly Krajské hygienické stanice v Mateřské škole Horní Habartice 6.

Ukládá

Předsedům finančního a kontrolního výboru seznámit členy výborů s výsledky závěrečného účtu obce Horní Habartice a Sdružení obcí Benešovska za rok 2006.

Rozhodlo

Ztrátu z hospodaření MŠ v roce 2006 ve výši - 16 528,27 Kč uhradit z
prostředků obce rozpočtovaných na provozní dotaci MŠ pro rok 2007, prostředky z investičního fondu MŠ ve výši 10 305,10 Kč, které nebyly v roce 2006 použity, použít v letošním roce na pokrytí části oprav a udržování budovy Mateřské školy Horní Habartice 6 ( revize hromosvodů, elektřiny a pod.) či nákupu DHM v rámci čerpání rozpočtu roku 2007.

Pověřuje

Starostu obce p.Podaného zastupováním obce Horní Habartice při jednání o územním plánu obce.

Podaný Miroslav 
starosta obce

Ověřovatelé zápisu:
Moc Jaroslav  člen zastupitelstva
Ottová Hana člen zastupitelstva 

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry