29 - 04 - 2017

Usnesení ZO

Usnesení ze dne 30. ledna 2007

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2007 ze dne 30.1. 2007
(Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.)
Zastupitelstvo obce projednalo:

1. Návrh programu a způsob hlasování, 
2. Volbu ověřovatelů zápisu, 
3. Návrh rozpočtu Sdružení obcí Benešovska na rok 2007, 
4. Nařízení vlády č.614/2006 Sb., o odměňování členů zastupitelstva obce platné od 1.1. 2007, 
5. Veřejnoprávní smlouvu s městem Benešov nad Ploučnicí o řešení přestupků občanů Horních Habartic, 
6. Žádost o dotaci na havarijní stav budovy Kulturního domu – střechy jeviště, 
7. Věcné břemeno vzniklé společnosti ČEZ, a.s. v souvislosti s výstavbou rodinného domku p.Grötschela Davida, na p.p.č.59/3, k.ú.Horní Habartice, 
8. Prodej p.p.č.1020/3, k.ú.Horní Habartice Ing.Rabovi Milanovi, 
9. Výstavbu bytů nad hasičskou zbrojnicí, 
10. Nabídku p.p.č.706/2, části p.p.č.706/4 a části p.p.č.53/2, k.ú. Horní Habartice ve vlastnictví obce k výstavbě 3 rodinných domů, 
11. Pravidla způsobu přijímání žádostí o pronájem pozemků určených k výstavbě rodinných domů s pozdější koupí, 
12. Úpravu cen nájmů objektů v majetku obce, 
13. Přehodnocení zřízení platební karty u elektronického vedení účtu u Komerční banky, a.s., 
14. Likvidaci kalamity v obecním lese vzniklou v souvislosti s orkánem Kyrill firmou Lesoprakt s.r.o., 
15. Dopis Mgr.Hrubého Marcela , 
16. Přípravu daňového přiznání obce Horní Habartice za rok 2006, 
17. Reklamu obce Horní Habartice v časopise firmy ASPIDA, 
18. Informaci o provedených rozpočtových změnách k 31.12. 2006, 
19. Zakoupení nového počítače, monitoru a tiskárny do kanceláří OÚ. 

Schvaluje

1. Předložený návrh programu a veřejné hlasování. 
2. Ověřovatele zápisu p.Donáta L. a p.Zacha M. 
3. Schodkový rozpočet Sdružení obcí Benešovska na rok 2007

Příjmy 45 000,- Kč 
Výdaje 145 000,- 
Financování 100 000,-


Odměny neuvolněných zastupitelů obce ve výši
pevná složka příspěvek dle počtu obyv. celkem
místostarosta 50% 3 435,- Kč 4 776,- Kč 8 220,- Kč
předseda kom.,výb. 100% 800,- 160,- 960,-
člen výboru 100% 510,- 160,- 670,-
člen zastupitelstva 100% 240,- 160,- 400,- 

4. Veřejnoprávní smlouvu s městem Benešov nad Ploučnicí o projednávání přestupků občanů Horních Habartic. 
5. Žádost o NIN dotaci na opravu střechy Kulturního domu nad jevištěm z POV Ústeckého kraje ve výši 300 tis.Kč a použití finanční částky 300 tis. Kč (50%celkových nákladů) z rozpočtu obce na spolufinancování opravy. 
6. Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na vklad věcného břemene na elektropřípojku NN pro pana Grötschela Davida, na p.p.č.59/3, k.ú.Horní Habartice s firmou ČEZ, a.s., kdy věcné břemeno bude bezúplatné. 
7. Prodej p.p.č. 1020/3, k.ú.Horní Habartice Ing.Rabovi Milanovi, za cenu 1 065,- Kč. 
8. Nabídku p.p.č.706/2, části p.p.č.706/4 a části p.p.č.53/2, k.ú.Horní Habartice ve vlastnictví obce k výstavbě 3 rodinných domů. 
9. Pravidla způsobu přijímání žádostí o pronájem pozemků určených k výstavbě rodinných domů s pozdější koupí, která rozhodnou o budoucím nájemci pozemku, a to :
a)  přednost mají zájemci s trvalým pobytem v obci Horní Habartice,
b)  čas podání žádosti,
c)  losování v případě, že se sejde více zájemců a bude nedostatečný počet parcel,
d)  zájemci, na které se pozemek nedostane, budou vedeni jako náhradníci a v případě odstoupení některého nájemce budou postupovat na jejich místa. O tomto budou vyrozuměni. 

10. Výši nájemného v obecních objektech.Příloha zápisu. 
11. Zřízení elektronického vedení účtu obce u Komerční banky,a.s. včetně zhotovení platebních karet. 
12. Najmutí firmy Lesoprakt s.r.o. k odstranění kalamity v obecním lese vzniklou v souvislosti s orkánem Kyrill. 
13. Zakoupení nového počítače, monitoru a tiskárny do kanceláří OÚ. 

Souhlasí

S usměrňovaným nájemným v objektech obce dle doby použití 2 hod. 25%, 4 hod. 50%, 6 hod. 75%, 8 hod.= 100% ( rozhodne starosta – místostarosta ) . 

Rozhodlo

1. Nebudovat byty nad hasičskou zbrojnicí při plánované přístavbě střechy a podkroví. 
2. Neinzerovat reklamu obce Horní Habartice v časopise společnosti ASPIDA. 

Ukládá

1. Finančnímu výboru připravit přiznání k dani z příjmu obce Horní Habartice za rok 2006 do 10.3. 2007. 
2. Paní Ottové sepsat žádost o dotaci na opravu střechy Kulturního domu do 3.2. 2007. 
3. Panu starostovi svolat mítyng občanů Horních Habartic na 20.2. 2007 od 18.00 hod. ohledně jednání o finančním daru na opravu místního kostela sv.Jana Křtitele.

Bere na vědomí

Rozpočtové změny provedené k 31.12. 2006

Příjmy

daň FO ze závislé činnosti 46 000 Kč
daň z přidané hodnoty 68 000
prodej dřeva 18 000

Upravená příjmová část rozpočtu 3 845 000

Posílení příjmových položek:

dotace od KÚÚK - les 19 000 ( z pol.státní dotace les)
daň FO z kapitálpříjmů 3 000 (z pol.pronájem kultura)
daň práv.osob 72 000 (z pol.daň z nemovitosti)
příjmy ze služeb-správa 1 000 (z pol.užívání veř.prostranství)
likvidace odpadu-za lístky popel. 3 000 (z pol.pronájem HZ)
přeplatek za elektřinu 37 000 (z pol.prodej pozem.,daň FO ze SVČ,provoz MŠ)
příjmy z úroků TV 1 000(z pol.provoz MŠ) 

Posílení výdajových položek:

nákup materiálu sport.zařízení 2 000
ochranné pomůcky HZ 5 000
odměny zastupitelé 13 000
ostatní nákup správa 4 000
služby peněž.ústavů 2 000
plat údržbář 5 000
Celkovou částku 31 000 přerozdělit z pol. NIN příspěvek na provoz MŠ.

Dopis Mgr. Hrubého Marcela ohledně oprav místního kostela sv.Jana Křtitele. 

Pověřuje

Starostu p.Podaného uzavřít Smluvu o smlouvě budoucí s firmou ČEZ,a.s. o zřízení věcného břemene. 

Starostu p.Podaného uzavřít veřejnoprávní smlouvu o projednávání přestupků občanů Horních Habartic s městem Benešov nad Ploučnicí. 

Starostu p.Podaného uzavřít kupní smlouvu s Ing. Milanem Rabou. 

Podaný Miroslav  
starosta obce

Ověřovatelé zápisu:
Donát Ladislav   místostarosta obce
Zach Miroslav    člen zastupitelstva
Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry