28 - 04 - 2017

Usnesení ZO

Usnesení ze dne 13. prosince 2006

Zasedání zastupitelstva obce č.2/2006 ze dne 13.12. 2006
(Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.)
Zastupitelstvo obce projednalo:

1. Návrh programu a způsob hlasování,
2. Volbu ověřovatelů zápisu, 
3. Rozpočet obce Horní Habartice na rok 2007,
4. Závěrečný účet Sdružení obcí Benešovska za rok 2005,
5. Obecně závaznou vyhlášku č.2/2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.1/2005 o poplatku za komunální odpad,
6. Obecně závaznou vyhlášku č.3/2006, o místním poplatku ze psů,
7. Obecně závaznou vyhlášku č.4/2006, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj,
8. Obecně závaznou vyhlášku č.5/2006, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,
9. Obecně závaznou vyhlášku č.6/2006, o místním poplatku z ubytovací kapacity, 
10. Obecně závaznou vyhlášku č.7/2006, o místním poplatku ze vtupného,
11. Prodej p.p.č. 500/17,500/18 díl b a st.p.č.297, k.ú.Horní Habartice p.Halgašovi Jiřímu, bytem Malá Veleň, Jedlka 36, 407 22 Benešov nad Ploučnicí,
12. Záměry obce Dobrná č.100, 101 a 102,
13. Výroční zprávu Mateřské školy, Horní Habartice 6,
14. Elektronické vedení účtu u Komerční banky a.s.,
15. Žádost TJ Zora o finanční příspěvek,
16. Rozpočtové změny,
17. Převod částky 1 000 000,-Kč z běžného účtu obce Horní Habartice na termínovaný vklad,
18. Koupi p.p.č.41/2 od p.Kosařové D. nebo směnu za p.p.č.246/107 a p.p.č.246/109.

Schvaluje
1. Předložený návrh programu a veřejné hlasování.
2. Ověřovatele zápisu p.Klímu Z. a p.Moce J.
3. Rozpočet obce Horní Habartice na rok 2007

Příjmy : 3 185 000,- Kč
Výdaje : 3 185 000,- Kč Rozpočet je vyrovnaný.

4. Závěrečný účet Sdružení obcí Benešovska za rok 2005.
5. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.1/2005 o poplatku za komunální odpad. 
6. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2006, o místním poplatku ze psů.
7. Obecně závaznou vyhlášku č.4/2006, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.
8. Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2006, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 
9. Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2006, o místním poplatku z ubytovací kapacity.
10. Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2006, o místním poplatku ze vstupného.
11. Prodej p.p.č.500/17,500/18 díl b a st.p.č.297, k.ú.Horní Habartice p.Halgašovi Jiřímu, bytem Malá Veleň, Jedlka 36, 407 22 Benešov nad Ploučnicí.
12. Záměry obce Dobrná č.100,101 a 102.
13. Finanční příspěvek 100,-Kč TJ Zora.
14. Rozpočtové změny

Příjmy
- dotace na lesní hospodářství 19 000,-Kč
- dotace na opravu komunikace 200 000,-Kč
- vratka příspěvku na výstavbu inžensítí 116 000,-Kč
- prodej části plynovodu 160 000,-Kč
- dotace hasiči 23 000,-Kč
Upravená příjmová část rozpočtu 3 713 000,- Kč  

Výdaje
- služby lesní hospodářství 19 000,- Kč
- oprava komunikace 200 000,-
- hasiči výstroj 34 000,-
- hasiči pohonné hmoty 15 000,-
- hasiči ostatní nákup 4 000,-
- NIN náklady na žáky ZŠ 25 000,-
- územní plánování 21 000,-
Upravená výdajová část rozpočtu 3 479 000,-Kč
Posílení příjmových položek :
- prodej dřeva 71 000,-Kč
- prodej krátkodobého majetku 22 000,-
- daň FO z kapitál.příjmů 6 000,-
- daň práv.osob 21 000,-
- daň z přidané hodnoty 85 000,-
- výtěžek z loterie 4 000,-
- příspěvek za třídění odpadu 4 000,-
- úrok z TV 2 000,-
- poplatek za likvidaci odpadu-kontejner 2 000,-

Celkem částku 217 000,-Kč převést z položky daň FO ze samostatně výdělečné činnosti.  

Posílení výdajových položek :
- služby lesní hospodářství 5 000,- Kč ( z pol.PHM les )
- svoz nebezpečných odpadů 2 000,- ( z pol.nákup materiálu knihovna)
- elektřina veřejná zeleň 1 000,- ( - ,, - )
- opravy veřejná zeleň 2 000,- ( - ,, - ) 
- cestovné důchodci 2 000,- ( - ,, - )
- služby radiokom.důchodci 1 000,- ( - ,, - )
- pohoštění důchodci 1 000,- ( - ,, - )
- tisk místní správa 7 000,- ( - ,, - )
- nákup materiálu správa 7 000,- ( - ,, - )
- telefon správa 6 000,- ( - ,, - )
- pevná paliva správa 1 000,- ( - ,, - )
- cestovné správa 4 000,- ( z pol.nákup veř.osvětlení )
- opravy místní správa 5 000,- ( z pol. Nákup DHM správa )
- nákup služeb správa 1 000,- ( z pol.NIN dotace správa )
- finanční příspěvek důchodci 1 000,- ( z pol.platby daní )
- vítání občánků 2 000,- ( z pol.dary zastupitelé )
- služby volný čas mládeže 2 000,- ( z pol.pohoštění mládež )
- nákup materiál mládež 1 000,- (z pol.cestovné mládež )
- opravy sportovní zařízení 1 000,- (z pol.služby konzul.kultura )
- svoz separáty 2 000,- (z pol.správa věcné dary )
- svoz popelnice 1 000,- (z pol. platby daní správa)
- ostatní platy hasiči 1 000,- ( z pol.služby hasiči)
- opravy udržování hasiči 7 000,- (z pol.konz.sl. hasiči 5,2 z elektř.správa)
- cestovné hasiči 1 000,- (z pol.nákup důchodci)
- věcné dary hasiči 4 000,- (z pol.NIN dotace HZ 3,1 z pol.elektř.spr.)

Posílení položek, jejichž čerpání bude do konce roku překročeno, bude provedeno v účetnictví za  12/2006. Pan starosta bude zastupitelstvo obce o těchto změnách podrobně informovat na prvním  zasedání v roce 2007. Vyřadit pohledávky ( poplatky ) starší 3 let a zařadit částku 28 130,-Kč do účetnictví na nedokončený majetek ( odvody za vynětí ze zemědělského fondu).

Převod 1 000 000,- Kč z běžného účtu na terminovaný vklad.
Koupi p.p.č.41/2 od p.Kosařové D. Nebo její směnu za p.p.č.246/107 a p.p.č.246/109.

Souhlasí
S celoročním hospodařením Sdružení obcí Benešovska za rok 2005 – bez výhrad. 

Ukládá
Účetní obce p.Ottové Haně zpracovat podrobný rozpočet na rok 2007 dle kapitol a tříd. 

Pověřuje
Starostu obce uzavřít kupní smlouvu s p.Halgašem Jiřím.

Bere na vědomí

1. Výroční zprávu Mateřské školy, Horní Habartice 6 za školní rok 2005 / 2006.
2. Průběh inventarizace majetku obce.

Podaný Miroslav
starosta obce

Ověřovatelé zápisu :
Klíma Zdeněk  člen zastupitelstva
Moc Jaroslav   člen zastupitelstva

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry