30 - 05 - 2017

Usnesení ZO

Usnesení ze dne 02. listopadu 2006

Ustavující zasedání zastupitelstva obce č.1/2006 ze dne 2.11.2006
(Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.)
Zastupitelstvo obce projednalo :

1. Návrh programu a způsob hlasování,
2. Určení zapisovatelky,
3. Volbu ověřovatelů zápisu ,
4. Jednací řád zastupitelstva obce,
5. Volbu mandátové a volební komise,
6. Volbu návrhové komise,
7. Zprávu mandátové komise,
8. Složení slibu členů zastupitelstva obce,
9. Volbu starosty a místostarosty obce,
10. Stanovení výše a termínu odměn členům zastupitelstva obce,
11. Stanovení finančního výboru, 
12. Stanovení kontrolního výboru,
13. Složení komisí,
14. Příkazy k provedení inventarizace majetku obce,
15. Přípravu návrhu rozpočtu obce na rok 2007,
16. Návrh zadání územního plánu obce Horní Habartice,

Schvaluje
1. Program zasedání.
2. Hlasování veřejně včetně volby starosty a místostarosty.
3. Ověřovatele zápisu sl.Ottovou Hanu a p.Sotonu Antonína.
4. Jednací řád zastupitelstva obce.
5. Mandátovou a volební komisi ve složení: předseda p. Slaninová Drahomíra, členové p.Ottová Hana a p.Podaný Martin. 
6. Návrhovou komisi ve složení : předseda p.Podaný Miroslav,členové p.Donát Ladislav a p.Moc Jaroslav.
7. Volbu : starosta obce p.Podaný Miroslav, neuvolněný, od 1.12.2006 uvolněný
místostarosta obce p. Donát Ladislav, neuvolněný
8. Odměny členům zastupitelstva obce ve výši:  
a) starosta 12 510,- Kč
b) místostarosta 7 820,- Kč
c) předsedové výborů a komisí 910,- Kč
d) člen zastupitelstva obce 380,- Kč 
s platností od 2.11.2006 . 

9. Finanční výbor : předseda p.Zach Miroslav , členové p.Pospíšilová Jarmila, p.Slaninová Drahomíra
10. Kontrolní výbor: předseda p.Sotona Antonín , členové p.Donát Ladislav st., p.Horáková Blanka
11. Návrh zadání územního plánu obce Horní Habartice.

Zřizuje
Finanční a kontrolní výbor.

Bere na vědomí
1. Složení slibu všech členů zastupitelstva obce.
2. Zprávu mandátové a volební komise
3. Složení komisí:

a) komise pro občanské záležitosti:
předseda p.Klíma Zdeněk  
členové:p.Hlaváčová Marie,p.Ottová Hana

b) kulturně školská komise:
předseda sl.Ottová Hana
členové:p.Bejšovec Jakub, sl.Ottová Martina,  
p.Podaný Martin

c) komise životního prostředí :
předseda p. Moc Jaroslav
členové: p. Khop Pavel a p. Krejčík Jaroslav

Ukládá
1. Provedení inventarizace majetku obce do 30.11.2006, zprávu o výsledku doručit na OÚ nejpozději do 5.12. 2006.
2. Finančnímu výboru a účetní obce zpracovat návrh rozpočtu obce na rok 2007 do 25.11. 2006.

Podaný Miroslav
starosta obce

Ověřovatelé zápisu:
Ottová Hana       člen zastupitelstva
Sotona Antonín  člen zastupitelstva
Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry