29 - 05 - 2017

Usnesení ZO

Zasedání zastupitelstva obce č.13 ze dne 8.3. 2017

Obec Horní Habartice
Zasedání zastupitelstva obce č.13/2017
ze dne 8.3. 2017

Usnesení

Zastupitelstvo obce projednalo:

 1. Návrh programu a způsob hlasování,

 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky,

 3. Návrh rozpočtového opatření č.6/2016,

 4. Hospodaření obce Horní Habartice za rok 2016,

 5. Účetní závěrku obce Horní Habartice za rok 2016,

 6. Hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Horní Habartice 6 za rok 2016,

 7. Účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské školy Horní Habartice 6 za rok 2016,

 8. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce,

 9. Žádost o dotaci z POV Ústeckého kraje na projekt ,, Technika pro obec” a spolufinancování projektu,

 10. Žádost o dotaci z POV Ústeckého kraje na projekt ,,Projektová dokumentace chodník” a spolufinancování projektu,

 11. Žádost o dotaci z POV Ústeckého kraje na projekt ,,Vesnice roku” a spolufinancování projektu,

 12. Žádost o dotaci z POV Ústeckého kraje na projekt ,,Oprava stávajícího chodníku” a spolufinancování projektu,

 13. Smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě - ,,Domky pro seniory”, s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly a obcí Horní Habartice,

 14. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-12-4013425/VB/01 DC_H.Habartice, p.p.č.706/16, nové kNN – na p.p.č.1010 v majetku obce Horní Habartice s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly,

 15. Záměr darování pozemku v majetku obce Horní Habartice Ústeckému kraji a to p.č. 1009/4, ostatní plocha, o výměře 34 m2, využití: silnice, který geom plánem č.406-050/2014 vznikl sloučením dílu ,,b” o výměře 31 m2 odděleného z p.p.č. 214/1 o výměře 1 155 m2 a dílu ,, d” o výměře 3 m2 odděleného z p.p.č.1009/1 o výměře 1 675 m2, k.ú.Horní Habartice,

 16. Návrh darovací smlouvy uzavřené mezi Ústeckým krajem a obcí Horní Habartice, předmět daru pozemek p.č.977/2, ostatní plocha, o výměře 724 m2, oddělený geom. plánem č.406-050/2014 z p.p.č. 977, k.ú.Horní Habartice v majetku Ústeckého kraje a přijetí daru ( nabytí) nemovité věci v hodnotě 15 204,- Kč do vlastnictví obce Horní Habartice,

 17. Žádost paní Franclové Jany, bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2 o projednání předkupního práva obce Horní Habartice na p.p.č.689/8 o výměře 1 833 m2, trvalý travní porost, k.ú.Horní Habartice,ve vlastnictví paní Jany Franclové, bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2,

 18. Zakoupení nového běžeckého pásu do posilovny,

 19. Návrh rozpočtového opatření č.1/2017,

 20. Žádost o dotaci z Ministerstva obrany ČR na akci ,,Oprava pomníku obětem I. světové války Horní Habartice” a spolufinancování projektu.

Schvaluje

 1. Předložený návrh programu zasedání a veřejné hlasování.

 2. Ověřovatele zápisu p.Moce J. a p.Šormovou J., zapisovatelku p.Ottovou H.

 3. Rozpočtové opatření č.6/2016

Příjmy – snížení příjmů o 277 000,00 Kč ( 228 000,00 Kč schválená dotace na hřbitov a 49 000,00 Kč schválená dotace na projekt – nebyly neposkytnuty do 31.12.2016).

Příspěvková organizace obce Mateřská škola Horní Habartice 6 obdržela finanční prostředky ve výši 145 558,80 Kč od MŠMT – Operační program vzdělávání, šablony EU. Tyto finance byly převedeny MŠ z Krajského úřadu ÚK přes účet obce. Příjmy i výdaje obce byly navýšeny o částku 145 558,80 Kč. Jednalo se o průtokovou dotaci, která neovlivnila hospodaření obce. Prostředky

byly zaúčtovány dle avíza KÚ ÚK pod ÚZ 33 063. Na doporučení KÚ ÚK byly prostředky zaúčtovány: podíl z EU - příjem položka 4116 N 103 Z 5, výdej 3111 5336, N 103 Z 5, podíl z ČR – příjem položka 4116 N 103 Z 1, výdej 3111 5331, N 103 Z 1.

Upravená příjmová část rozpočtu 8 060 300,00 Kč

Upravená výdajová část rozpočtu 9 274 000 ,00 Kč

Financování 1 213 700,00 Kč

 1. Hospodaření obce Horní Habartice za rok 2016:

Stav financí k 31.12. 2016:

Pokladna 0,00 Kč

Běžný účet KB 502 113,58 Kč

Běžný účet spořící KB 1 951 826,89 Kč

Česká národní banka 1 350,39 Kč

Celkem 2 455 290,86 Kč

 1. Účetní závěrku obce Horní Habartice za rok 2016 bez výhrad.

Plnění rozpočtu po konsolidaci: rozpočet Kč plnění skutečnost Kč plnění v %

Příjmy 8 060 300,00 7 795 096,98 96,71

Výdaje 9 274 000,00 8 381 607,35 90,38

Financování 1 213 700,00 586 510,37 48,32

 1. Hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Horní Habartice 6 za rok 2016

s výsledkem hospodaření zisk 85 778,33 a zůstatkem rezervního fondu 7 534,56 Kč. Převod výsledku hospodaření na žádost ředitelky MŠ Mgr. Poláškové na rezervní fond a dále pak použít rezervní fond ve výši 93 312,89 Kč jako součást provozní dotace pro rok 2017.

 1. Účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské školy Horní Habartice 6 za rok 2016 bez výhrad.

 2. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce:

předsedové výborů a komisí 1 487,- Kč

člen zastupitelstva obce 511,- Kč s platností od 1.4.2017.

 1. Podání žádosti o dotaci z POV Ústeckého kraje na projekt ,, Technika pro obec” a spolufinancování projektu z prostředků hospodaření minulých let.

 2. Podání žádosti o dotaci z POV Ústeckého kraje na projekt ,,Projektová dokumentace chodník” a spolufinancování projektu z prostředků hospodaření minulých let.

 3. Podání žádosti o dotaci z POV Ústeckého kraje na projekt ,,Vesnice roku” a spolufinancování projektu z prostředků hospodaření minulých let.

 4. Podání žádosti o dotaci z POV Ústeckého kraje na projekt ,,Oprava stávajícího chodníku” a spolufinancování projektu z prostředků hospodaření minulých let.

 5. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-12-4013425/VB/01 DC_H.Habartice, p.p.č.706/16, nové kNN – na p.p.č.1010 v majetku obce Horní Habartice s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly.

 6. Záměr darování pozemku v majetku obce Horní Habartice Ústeckému kraji a to p.č. 1009/4, ostatní plocha, o výměře 34 m2, využití: silnice, který geom plánem č.406-050/2014 vznikl sloučením dílu ,,b” o výměře 31 m2 odděleného z p.p.č. 214/1 o výměře 1 155 m2 a dílu ,, d” o výměře 3 m2 odděleného z p.p.č.1009/1 o výměře 1 675 m2, k.ú.Horní Habartice.

 7. Darovací smlouvu uzavřenou mezi Ústeckým krajem a obcí Horní Habartice, předmět daru pozemek p.č.977/2, ostatní plocha, o výměře 724 m2, oddělený geom. plánem č.406-050/2014 z p.p.č.977, k.ú.Horní Habartice v majetku Ústeckého kraje a přijetí daru (nabytí) nemovité věci v hodnotě 15 204,- Kč do vlastnictví obce Horní Habartice.

 8. Zakoupení nového běžeckého pásu do posilovny v ceně cca 25 000,-Kč.

 9. Rozpočtové opatření č.1/2017

U příjmů došlo z důvodu zrušení položek 1351 a 1355 ( odvody z VHP a hazardních her) k přesunu 40 000,-Kč na položku 1381( daň z hazardních her). Příjmy: navýšení o 277 000 ,-Kč ( 228 000,-Kč dotace na hřbitovní zeď, 49 000,- Kč dotace na projekt). Jedná se o schválené dotace pro rok 2016, které nebyly proplaceny do 31.12.2016. Výdaje: navýšení o 79 000,-Kč ( vratka dotace na volby, úprava odměn zastupitelů, posilovací stroj):

Upravená příjmová část rozpočtu 6 377 600,00 Kč

Upravená výdajová část rozpočtu 6 179 600,00 Kč

Financování - 198 000,00 Kč

 1. Podání žádosti o dotaci z Ministerstva obrany ČR na akci ,,Oprava pomníku obětem I. světové války Horní Habartice” a spolufinancování projektu z prostředků hospodaření minulých let.

Bere na vědomí

 1. Zprávu z kontroly hospodaření Mateřské školy Horní Habartice 6 za rok 2016.

 2. Hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Horní Habartice 6 za rok 2016.

Pověřuje

 1. Starostu obce pana Donáta podáním žádosti o dotaci z POV Ústeckého kraje na projekt ,, Technika pro obec”.

 2. Starostu obce pana Donáta podáním žádosti o dotaci z POV Ústeckého kraje na projekt ,,Projektová dokumentace chodník”.

 3. Starostu obce pana Donáta podáním žádosti o dotaci z POV Ústeckého kraje na projekt ,,Vesnice roku”.

 4. Starostu obce pana Donáta podáním žádosti o dotaci z POV Ústeckého kraje na projekt ,,Oprava stávajícího chodníku”.

 5. Starostu obce pana Donáta uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-12-4013425/VB/01 DC_H.Habartice, p.p.č.706/16, nové kNN – na p.p.č.1010 v majetku obce Horní Habartice s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly.

 6. Starostu obce pana Donáta uzavřením darovací smlouvy uzavřené mezi Ústeckým krajem a obcí Horní Habartice, předmět daru pozemek p.č.977/2, ostatní plocha, o výměře 724 m2, vyčleněný geom. plánem č.406-050/2014 z p.p.č.977, k.ú.Horní Habartice v majetku Ústeckého kraje a přijetí daru ( nabytí) nemovité věci v hodnotě 15 204,- Kč do vlastnictví obce Horní Habartice.

 7. Starostu obce pana Donáta podáním žádosti o dotaci z Ministerstva obrany ČR na akci ,,Oprava pomníku obětem I. světové války Horní Habartice” .

Rozhoduje

 1. O projednání Smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě - ,,Domky pro seniory”, s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly a obcí Horní Habartice na příštím zasedání, neboť projektant nesdělil k dnešnímu dni

rozpočet na stavbu domků pro seniory.

 1. O zřeknutí se předkupního práva obce Horní Habartice na p.p.č.689/8, trvalý travní porost, o výměře 1 833 m2, k.ú.Horní Habartice,ve vlastnictví paní Jany Franclové, bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2.

Ukládá

 1. Starostovi obce panu Donátovi zveřejnit záměr darování pozemku v majetku obce Horní Habartice Ústeckému kraji a to p.č.1009/4, ostatní plocha, o výměře 34 m2, využití: silnice, který geom plánem č.406-050/2014 vznikl sloučením dílu ,,b” o výměře 31 m2 odděleného z p.p.č. 214/1 o výměře 1 155 m2 a dílu ,, d” o výměře 3 m2 odděleného z p.p.č.1009/1 o výměře 1 675 m2, k.ú.Horní Habartice.

Donát Ladislav
starosta obce

Ověřovatelé zápisu: Moc Jaroslav člen zastupitelstva

                                   Šormová Jana člen zastupitelstva

Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry