27 - 05 - 2017

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo obce Horní Habartice zve občany na své zasedání, které se
koná dne 3.2.2016 od 19.oo hod v místním Klubu důchodců.

Program:


1). Zahájení,
2). Volba ověřovatelů a zapisovatelky zápisu,
3). Kontrola usnesení minulého zasedání,
4). Připomínky občanů,
5). Záměr prodeje p.p.č.980/5,k.ú. Horní Habartice ve vlastnictví obce Horní Habartice,
6). Podání žádosti o dotaci na nákup hasičské cisterny z IROP a zajištění spolufinancování z prostředků hospodaření let minulých,
7). Provozní řád komunitní kompostárny,
8). Veřejnoprávní smlouva č.1/2016 o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí,
9). Podání žádosti o poskytnutí dotace obci z programu ,,Dotace pro jednotky SDH” na pořízení
dopravního automobilu a zajištění spolufinancování z prostředků hospodaření let minulých,
10). Schválení projektu na bytovou výstavbu pro seniory v rámci dotačního programu MPR,
11). Rozpočtové opatření č.1/2016
12). Různé
13). Závěr

Horní Habartice 27.1.2016

Donát Ladislav v.r.
starosta obce

     

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry