25 - 05 - 2017

Pozvánka na zasedání Obecního zastupitelstva

Zastupitelstvo obce Horní Habartice zve občany na své zasedání, které se
koná dne 14.12.2015 od 19.oo hod v místním Klubu důchodců.

Program:
1). Zahájení,
2). Volba ověřovatelů p.Mašek K.a p.Sotona A., zapisovatelka zápisu p. Ottová H.,
3). Kontrola usnesení minulého zasedání,
4). Připomínky občanů,
5). Přijetí neinvestičního finančního příspěvku na hospodaření v lesích od KÚ Ústeckého kraje,
6). Návrh rozpočtu obce na rok 2016,
7). Návrh rozpočtu SOB na rok 2016,
8). Výsledky protipovodňové prohlídky říčky Bystré,
9). Realizace “Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny
Labské skály na období 2014 – 2020 na svém správním území”,
10). Cena vodného na rok 2016,
12). Záměr pronájmu části p.p.č.1059/5, k.ú. Horní Habartice,
13). Podání žádosti o dotaci na projekt “Výstavba chodníku v horní části obce”ze SFDI,
14). Spolufinancování projektu “Výstavba chodníku v horní části obce” z přebytků hospodaření
let minulých,
15). Podání žádosti o dotaci z programu MMR na opravu obecní komunikace,
16). Směrnice o finanční kontrole obce,
17). Investiční záměr na rekonstrukci pomníku obětem I. světové války,
18). Podání žádosti o dotaci z MO na rekonstrukci pomníku obětem I. světové války,
19). Rozpočtové opatření č.5 /2015,
20). Různé
21). Závěr.


Horní Habartice 7.12.2015


Donát Ladislav v.r.
starosta obce

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry