26 - 05 - 2017

Pozvánka na zasedání Obecního zastupitelstva

POZVÁNKA   NA  ZASEDÁNÍ  OBECNÍHO  ZASTUPITELSTVA        

Zastupitelstvo obce Horní Habartice zve občany na své zasedání, které se     
koná dne 24. 6.2015 od 19.oo hod v místním Klubu důchodců.

Program:   
1).  Zahájení,   
2).  Volba ověřovatelů  p.Khop P..a  p. Sotona A..zapisovatelka zápisu p. Ottová H.,
3).  Kontrola usnesení minulého zasedání,
4). Připomínky občanů,
5). Rozpočtové opatření č. 3/2015,
6). Návrh závěrečného  účtu SOB za rok 2014,
7). Záměr prodeje p.p.č.893/2 a st.p.č. 78, vše k.ú. Horní Habartice,
8). Veřejnoprávní smlouva na dotaci s právnickou osobou mezi TJ SK Markvartice a Obcí Horní Habartice ,
9). Žádost TJ SK Markvartice o finanční příspěvek na soustředění žáků v Jiřetíně pod Jedlovou,
10). Veřejnoprávní smlouva na dotaci s právnickou osobou mezi ZŠ Markvartice a Obcí Horní
            Habartice,
11).  Žádost ZŠ Markvartice o finanční příspěvek na výchovně vzdělávací výjezd konaný
            v Borném  u  Máchova jezera,
12).  Dodatek č.1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro NN  -
            přípojku na p.p.č. 245/4, k.ú. Horní Habartice, mezi firmou ČEZ Distribuce, Teplická   
            874/8,Děčín IV  a Obcí Horní Habartice,
13).  Uzavření smlouvy o dílo na opravy kanalizace, vodovodního řadu včetně vodojemů v obci 
            Horní Habartice s p. Pavlem Khopem bytem Horní Habartice 192 a obcí Horní Habartice,
14).  Přijetí finančního daru 2 000,-Kč od p. Dagmar Kosařové,
15).  Prodej obecního traktůrku,
16).  Schválení firem na pořízení techniky a přídavného zařízení k likvidaci boiodpadů,
17).  Schválení výběrového řízení na pořízení techniky a přídavného zařízení k likvidaci bioodpadů,
18).  Zrušení výběrového řízení na rekonstrukci pomníku padlým v I.světové válce,
19).  Schválení firmy na průtlak vodovodního řadu ,
20).  Různé
21).  Závěr
 
                     
Horní Habartice 17.6.2015                 

Donát Ladislav v.r.
starosta obce

 POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ OBECNÍHO

ZASTUPITELSTVA

 

Zastupitelstvo obce Horní Habartice zve občany na své zasedání, které se

koná dne 24. 6.2015 od 19.oo hod v místním Klubu důchodců.

 

Program:

1). Zahájení,

2). Volba ověřovatelů p.Khop P..a p. Sotona A..zapisovatelka zápisu p. Ottová H.,

3). Kontrola usnesení minulého zasedání,

  1. Připomínky občanů,

  2. Rozpočtové opatření č. 3/2015,

  3. Návrh závěrečného účtu SOB za rok 2014,

  4. Záměr prodeje p.p.č.893/2 a st.p.č. 78, vše k.ú. Horní Habartice,

  5. Veřejnoprávní smlouva na dotaci s právnickou osobou mezi TJ SK Markvartice a Obcí Horní Habartice ,

  6. Žádost TJ SK Markvartice o finanční příspěvek na soustředění žáků v Jiřetíně pod Jedlovou,

10). Veřejnoprávní smlouva na dotaci s právnickou osobou mezi ZŠ Markvartice a Obcí Horní

Habartice,

11). Žádost ZŠ Markvartice o finanční příspěvek na výchovně vzdělávací výjezd konaný

v Borném u Máchova jezera,

12). Dodatek č.1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro NN -

přípojku na p.p.č. 245/4, k.ú. Horní Habartice, mezi firmou ČEZ Distribuce, Teplická

874/8,Děčín IV a Obcí Horní Habartice,

13). Uzavření smlouvy o dílo na opravy kanalizace, vodovodního řadu včetně vodojemů v obci

Horní Habartice s p. Pavlem Khopem bytem Horní Habartice 192 a obcí Horní Habartice,

14). Přijetí finančního daru 2 000,-Kč od p. Dagmar Kosařové,

15). Prodej obecního traktůrku,

16). Schválení firem na pořízení techniky a přídavného zařízení k likvidaci boiodpadů,

17). Schválení výběrového řízení na pořízení techniky a přídavného zařízení k likvidaci bioodpadů,

18). Zrušení výběrového řízení na rekonstrukci pomníku padlým v I.světové válce,

19). Schválení firmy na průtlak vodovodního řadu ,

20). Různé

21). Závěr

 

 

 

 

 

 

Horní Habartice 17.6.2015

 

 

Donát Ladislav v.r.

starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry