25 - 05 - 2017

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo obce Horní Habartice zve občany na své zasedání, které se
koná dne 18. 2.2014 od 19.oo hod v kulturní místnosti Víceúčel. objektu.

Program:
1). Zahájení,
2). Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu,
3). Kontrola usnesení minulého zasedání,
4). Připomínky občanů,
5). Rozpočtové opatření č.6/2014
6). Rozpočtové opatření č. 1/2015,
7). Rozpočtový výhled na léta 2017 – 2019,
8). Účetní závěrka obce Horní Habartice za r. 2014,
9). Účetní závěrka příspěvkové organizace Mateřská škola ,Horní Habartice 6 za r. 2014,
10). Výsledek hospodaření Mateřské školy za r. 2014,
11). Zásobník projektů obce Horní Habartice,
12). Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na novou NNP přípojku na
    p.p.č.245/4 k.ú. Horní Habartice ve vlastnictví obce s fir.Čez Distribuce a.s. Teplická 874/8,
   405 02 Děčín IV a obcí Horní Habartice.
13). Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na novou NNP přípojku na
    p.p.č.1010 k.ú. Horní Habartice ve vlastnictví obce s fir.Čez Distribuce a.s. Teplická 874/8,
   405 02 Děčín IV a obcí Horní Habartice.
14). Zrušení investiční akce ¬ NNP na p.p.č. 430,k.ú. Horní Habartice,
15). Smlouva o správě kanalizační stokové sítě
16). Pověření pracovníka pro uvádění dřeva na vnitřní trh a zadávání těžby dřeva v obecním lese,
17). Vyhodnocení ankety- Hřbitovní zeď a přechod pro chodce,
18). Výběr firmy na provedení stavební dokumentace a staveb. Povolení na stavbu nového chodníku
    v horní části obce( od Pechatých k p. Šrankové)
19). Žádost o prodej p.p.č. 566/13, k.ú. Horní Habartice ve vlastnictví obce Horní Habartice p.
    Martinu Dittrichovi bytem Parmská 351, Praha 15, 109 00,
20). Výpověď smlouvy na výkon funkce Odborného lesního hospodáře p. Ing.Petr Pudil, Horní
    Habartice 62, 405 02 Děčín 2,
21). Žádost o dotaci z programu POV na zatepleni MŠ a zajištění její spolufinancování,
22). Žádost o dotaci z programu PRV na zakoupení dětské herní sestavy a zajištění jeho
    spolufinancování,
23). Cena za svoz komunálního odpadu na rok 2015,
24). Různé
25). Závěr


Donát Ladislav v.r.
Horní Habartice 10.2.2015 starosta obce

Příloha:
Download this file (Pozvanka_ZO.odt)Příloha[soubor pdf]34 kB
Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry