27 - 05 - 2017

Zasedání zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce Horní Habartice zve občany na své zasedání, které se  koná dne 21.5. 2014 od 19.oo hod v klubu  důchodců.

 Program :

         1.  Program zasedání a způsob hlasování,

         2. Určení ověřovatelů zápisu p. Sotona A. a Hrouzek K. , zapisovatelka p. Ottová H.

         3. Kontrola minulého zasedání,

         4. Připomínky občanů,

         5. Rozpočtové opatření č.2/2014,

         6. Návrh závěrečného účtu obce Horní Habartice za rok 2013

         7. Stanovení počtu členů zastupitelstva na období 2014 - 2018

         8. Žádost o prodej p.p.č. 566/15, k.ú. Horní Habartice k výstavbě RD, p.Třmínková Šárka  

             bytem Kosmonautů 169 , Děčín – Březiny a p.Dvořák Jan Březiny 86, Děčín XXVII,

         9. Žádost o pronájem části p.p.č. 246/107 ,325 m2,k.ú. Horní Habartice, Stanislavu

             Kadlecovi bytem Horní Habartice214, 405 02 Děčín2,

       10. Žádost o pronájem p.p.č.168/3,k.ú. Horní Habartice, p.František Švandrlík bytem

             Horní Habartice 24, 405 02 Děčín2,

       11. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na p.p.č. 245/8, k.ú. Horní              

             Habartice( kanalizace) mezi Mudr. Ivou Beranovou bytem Průchod 1411/4,405 02

             Děčín 2, Ing. Zdeňkem Beranem, bytem Zlatá Stezka 370,403 02 Ústí nad Labem

             a obcí Horní Habartice,

       12.  Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na p.p.č. 245/9, k.ú. Horní              

             Habartice( kanalizace a vodovod) s p. Tomáše Klingerem bytem Ústecká 62, 405 02

             Děčín 2 a obcí Horní Habartice,

       13. Ukončení nájemní smlouvy s SVS Teplice na provozování vodovodu,  

       14. Podání žádosti o dotaci z POV Ústeckého kraje na Výměnu elekroinstalace v  

             budově OÚ ( KD ),

       15. Spolufinancování akce „Výměna elektroinstalace v budově OÚ“ z prostředků obce,

       16. Financování opravy stropu KD z prostředků hospodaření obce z  let minulých,

       17. Přechod pro chodce sil. III 26 223 Horní Habartice u Ob. úřadu,

       18. Neinvestiční dotace na výdaje JSDHO na rok 2014 od KÚ Ústeckého kraje,

       19.Dodatek č.2 ke smlouvě o výkonu činnosti odborného lesního  hospodáře ze dne       

            18.6.1997 mezi obcí Horní Habartice a p. Ing. Petrem Pudilem,

       20. Různé

       21. Závěr

 

Donát Ladislav v.r.

starosta obce

Příloha:
Download this file (Pozvánka.pdf)Příloha[soubor pdf]156 kB
Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry