28 - 04 - 2017

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

POZVÁNKA   NA  ZASEDÁNÍ  OBECNÍHO  ZASTUPITELSTVA         

Zastupitelstvo obce Horní Habartice zve občany na své zasedání, které se      
koná dne 16.10.2013 od 19.oo hod v klubu  důchodců.

 Program:    
   1).  Zahájení,    
   2).  Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu,
   3).  Kontrola usnesení minulého zasedání,
   4).  Připomínky občanů,
   5).  Rozpočtové opatření č. 3/2013,
   6). Smlouva o zřízení věcného břemene   na p.p.č.1045/1,k.ú. Horní Habartice  s fir. ČEZ Distribuce a.s.       
          DěčínIV,Teplická  874/8, a obcí Horní Habartice,
   7). Smlouva o zřízení věcného břemene na p.p.č.501/10,k.ú. Horní Habartice s fir. ČEZ Distribuce a.s.
          Děčín IV, Teplická 874/8 a obcí Horní Habartice,
   8).Smlouva o zřízení věcného břemene na p.p.č. 706/16 – kanalizace, k.ú. Horní Habartice s   
          manžely p. Romanem Bartoněm  a p. Marií Bartoňovou bytem Táborský vrch 708,Benešov nad     
          Ploučnicí a obcí Horní Habartice,
   10). Smlouva o zřízení věcného břemene na p.p.č. 706/15- kanalizace,k.ú. Horní Habartice s p. Janem  
          Stodolou bytem Horní Habartice 111 a obcí Horní Habartice,
   11). Smlouva o zřízení věcného břemene na p.p.č. 980/1- přípojka,k.ú. Horní Habartice s firmou   
        ČEZ -  Distribuce a.s. ,Teplická 874/8, Děčín IV a obcí Horní Habartice
   12). Revokace usnesení ZO č. 15/2013 ohledně žel. Přejezdu č. P2594 na trati Benešov nad Plouč.-  
         Rumburk ,
   13). Změny účtů u Komerční banky
   14).  Různé  
   15).  Závěr

                                                                                
Donát Ladislav  v.r.
starosta obce

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry