26 - 05 - 2017

Obec Dobrná - konkursní řízení

Obec Dobrná vyhlašuje
konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele Mateřské školy Dobrná


Předpoklady:
•    odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti ředitele podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých  zákonů, v platném znění
•    bezúhonnost
•    zdravotní způsobilost
•    znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů
•    organizační a řídící schopnosti

K přihlášce doložte (originály nebo úředně ověřené kopie):
•    doklady o získání odborné kvalifikace
•    doklad o průběhu všech zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem
•    podrobný životopis
•    koncepci rozvoje školy (max. rozsah 5 stran strojopisu)
•    lékařské potvrzení pro pracovní místo (ne starší 2 měsíců)
•    výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

OBEC DOBRNÁ

Přihlášky zasílejte do 12.8.2013 na adresu: Obec Dobrná, Dobrná 26,407 41 Dobrná
Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry