26 - 05 - 2017

Návrh -Závěrečný účet obce Horní Habartice za rok 2012

Vyvěšeno dne 10. dubna 2013

Návrh -Závěrečný účet obce Horní Habartice za rok 2012

( §17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

 

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 ( údaje jsou v tis. Kč)

 

Schválený

rozpočet

Rozpočtová opatření

Upravený

rozpočet

Plnění

k 31.12.2012

% plnění

k upravenému

rozpočtu

Třída 1-Daňové příjmy

3282,00

80,00

3362,00

3169,49

94,27

Třída 2-Nedaňové příjmy

246,00

140,00

386,00

321,81

83,37

Třída 3-Kapitálové příjmy

2376,00

-78,00

2298,00

42,07

966,68

Třída 4-Přijaté dotace

167,00

1338,40

1505,40

1472,19

97,79

Příjmy celkem

6071,00

1480,40

7551,40

5930,19

78,53

Třída 5-Běžné výdaje

3115,00

1461,40

4576,40

4270,18

93,31

Třída 6-Kapitálové výdaje

2956,00

-136,00

2820,00

295,79

10,49

Výdaje celkem

6071,00

1325,40

7396,40

4565,97

61,73

Saldo: Příjmy-výdaje

0,00

155,00

155,00

880,14

1364,21

Třída 8-financování

0,00

-155,00

-155,00

880,14

1364,21

Přijaté úvěry a půjčky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Splátky úvěrů

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond rezerv

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prostředky minulých let

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Financování celkem

0,00

-155,00

-155,00

880,14

-1364,21

Přebytek (-),ztráta (+)

 

 

-

-

 

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).

 

2) Hospodářská činnost obce

Obec nevede hospodářskou činnost.

 

3) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí

Finanční vypořádání PO schváleno ZO dne 6.3.2013 usnesením č.j.: 13 /2013

 

fond

rezervní

fond

investiční

fond

odměn

odvod zřizovateli

výsledek hospodař. celkem

0,00 Kč

 

0

0

  1.  160,61 Kč

Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na OÚ.

4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Dotace do rozpočtu obce za rok 2012 činily celkem 1 472 198,00Kč. Rozpis přijatých dotací

a jejich čerpání v průběhu roku 2012 je zpracován v tabulce.

 

poskytovatel

ÚZ/ORG

účel

Polož-ka

poskytnuto- rozpočet

čerpání Kč

%

MPSV a EU

13234

akt.politika zaměstnanosti

4116

153000,00

153000,00

100,00

MPSV-TIVIT

13234

akt.politika zaměstnanosti

4116

418156,00

418156,00

100,00

MPSV-ExVA

13234

akt.politika zaměstnanosti

4116

137118,00

137118,00

100,00

KÚÚK

14004

NI dotace na výdaje SDH

4122

5542,00

5542,00

100,00

KÚÚK

 

výkon státní správy

4112

81400,00

81400,00

100,00

KÚÚK

 

dotace na provoz MŠ

4112

28000,00

28000,00

100,00

Heřmanov

 

NI dotace jednotce SDH

4121

5000,00

5000,00

100,00

KÚÚK

028

Dotace les

4122

8982,00

8982,00

100,00

KÚÚK

101

Dotace MŠ

4122

210000,00

210000,00

100,00

KÚÚK

98193

Volby do zastupitel. kraje

4111

25000,00

12712,76

50,85

Ústecký kraj

 

 

4122

400000,00

0,00

0,00

Celkem

 

 

 

1472198,00

1059910,76

71,99

5) Pokladní zpráva obce

Stav finančních prostředků ke dni 31.12. 2012

pokladna: 0,00 Kč

běžný účet: 1 995 752,36 Kč

termínovaný vklad: 1 744 462,40 Kč

Celkový stav financí k 31.12. 2012 3 740 214,76 Kč

Ceniny: 0,00 Kč

Plnění rozpočtu obce: Příjmy 5 930 190,87 Kč 78,53 %

Výdaje 4 565 972,83 Kč 61,73 %

Financování - 1 364 218,04 Kč %

6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012

Přezkoumání hospodaření provedli pracovníci KÚÚK Ing.Michaela Puchýřová - kontrolor pověřený řízením přezkoumání a Bc. Pavlína Gruntová– kontrolor na základě žádosti obce Horní Habartice ze dne 31.8. 2011.

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 18.10.2012 ( dílčí přezkum) a 9.4. 2013 ( závěrečné práce, zpracování zprávy).

Závěr zprávy :

  1. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Horní Habarticeza rok 2012 nebyly zjištěny chyby

a nedostatky ( § 10 odst. 3 písm. a) zákona č.420/2004 Sb.)

  1. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Horní Habartice za rok 2012 nebyla zjištěna rizika dle

§ 10 odst. 4 písm. a) zákona č.420/2004 Sb.

  1. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Horní Habartice za rok 2012 byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č.420/2004 Sb. následující podíly:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,00 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 2,60 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 %

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 je přílohou k závěrečnému účtu.

V Horních Habarticích 10.4. 2013

Vyvěšeno: 10.4. 2013

Sejmuto:

 

Příloha:
Download this file (KMBT_C20020151209113212.pdf)Příloha[soubor pdf]2109 kB
Download this file (KMBT_C20020151209113331.pdf)Příloha[soubor pdf]4554 kB
Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry