28 - 04 - 2017

Výroční zpráva

O B E C N Í   Ú Ř A D      Horní Habartice

V ý r o č n í    z p r á v a

o činnosti v oblasti poskytování informací podle  zák.106/1999,ve znění pozdějších předpisů, v roce 2012

1. Počet podaných žádostí o informace - 2
    
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí -  0
       
3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu -  Nebyly žádné  opsány.

4. Výsledky řízení  o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních   
    údajů -  Neproběhlo žádné řízení o sankcích .

5. Další informace vztahující se k  uplatňování  tohoto zákona - Žádné.

Za Obecní úřad Horní Habartice zpracovala : Ottová Hana


Donát Ladislav
starosta obce
V Horních Habarticích  9.1.2013
Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry