29 - 05 - 2017

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

  Zastupitelstvo obce Horní Habartice zve občany na zasedání obecního

  zastupitelstva, které se koná dne 11.12.2012 od 19.oo hod v klubu důchodců.

Program:

1) Zahájení,

2) Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu,

3) Kontrola usnesení minulého zasedání,

4) Připomínky občanů,

5) Záměr směny pozemku p.p.č.1065/2 o výměře 123m2 , k.ú. Horní Habartice

ve vlastnictví p. Miroslava Moudrého, bytem Dolní Habartice za část p.p.č.

1065/3 o výměře 1003 m2, k.ú. Horní Habartice ve vlastnictví obce Horní

Habartice,

6) Rozpočtové opatření č. 5/2012 ,

7) Rozpočet obce na rok 2013,

8) Hospodaření obce za období 1-11/2012,

9) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene č. 3/2012 s p. Karlem

Hrouzkem a p. Janou Hrouzkovou, oba bytem Horní Habartice na p.p.č.228/1,

k.ú.Horní Habartice,

10) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene č.2/2012 s p. Janem

Stodolou, bytem Horní Habartice na p.p.č.706/15, k.ú.Horní Habartice,

11) Výběr firmy na dodávku oken do Multifunkčního centra,

12) Koupě plynového kotle k vytápění Ob. Úřadu,

13) Bezúplatný převod pozemku p.p.č.692/3, k.ú.Horní Habartice z Pozemkového

fondem ČR na obec Horní Habartice,

14) Vstup obce do MAS Labské skály,

15) Různé,

16) Závěr.

Donát Ladislav v.r.
starosta obce

Horní Habartice 26.11.2012 starosta obce

zveřejněno 3.prosince 2012

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry