26 - 05 - 2017

Volby do Zastupitelstva Ústeckého kraje

O Z N Á M E N Í
o době a místě konání voleb do zastupitelstva Ústeckého kraje   

Starosta obce Horní Habartice podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb.,o volbách do zastupitelstev krajů  a o změně některých zákonů,

oznamuje:

1. Volby do zastupitelstva Ústeckého kraje se uskuteční :
dne 12.10.2012 od 14.00 hodin  do 22.00 hodin  a dne 13.10.2012 od  8.00 hodin  do 14.00   hodin.
 
2. Místem  konání voleb do zastupitelstva kraje  je v okrsku  č. 1  místnost   pro    hlasování    -  Klub  důchodců  v budově     obecního   úřadu      Horní  Habartice   187
pro oprávněné voliče.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté , kdy prokáže   svou    totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky) a zápis v evidenci obyvatel.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do zastupitelstva kraje    hlasovací lístky.Ve dnech voleb do zastupitelstva kraje  volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.  

5. Volič hlasuje tak, že na jednom hlasovacím lístku zakroužkuje nejvýše u čtyř kandidátů, kterému   dává  přednost. Do  úřední  obálky  ( barvy šedé )  se  smí      vložit   1 hlasovací lístek.

6.    Na požádání voličů bude umožněno hlasování do přenosné schránky.

V Horních Habarticích dne 27.9.2012

Donát Ladislav
starosta obce
Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry