28 - 04 - 2017

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo obce Horní Habartice zve občany na zasedání obecního zastupitelstva, které se koná dne 1.3.2012 od 19.oo hod v klubu důchodců.
Program:

1).Zahájení
2).Volba ověřovatelů zápisu
3).Kontrola usnesení minulého zasedání
4).Připomínky občanů
5).Rozpočet SOB na r. 2012
6).Přijetí OZV č.1/2012 , kterou se ruší OZV č. 4/2011 o místním poplatku za
výherní hrací přístroj,nebo jiné těch. zařízení povolené MF.
7).Rozpočtové opatření č. 1/2012
8).Navýšení ceny svozu komunál, odpadu.
9).Hospodaření příspěvkové org. MS za r. 2011
10).Sazebník úhrad za poskytování informací.
11).Odstoupení od Smlouvy o budoucí kupní smlouvě na p.p.č.52/3,706/2 a706/4,k.ú.
Horní Habartice - p. Hlaváč Petr
12).Žádost o dotaci z Programu poskytování podpor na hospodaření v lesích v
Ústeckém kraji na rok 2012
13).Prodej st.p.č. 245/7 geometricky rozdělené z p.p.č. 245/4 panu Petru Mocovi
bytem Horní Habartice č.p.31 k výstavbě rodinného domu.
14).Zpráva z inventarizace majetku obce
15).Uzavření smlouvy s Úřadem práce ohledně veřejné služby
16).Žádost o dotaci z programu POV na rekonstrukci kuchyně, chodby a šatny v MS
17).Koupě pozemků p.p.č. 1016/3,629/2 a41/4 geometricky rozdělené z p.p.č. 41/2
vše k.ú. Horní Habartice, od AGRO-DK
18).Záměr prodeje p.p.č. 706/13 K.ú. Horní Habartice
19).Různé
20).Závěr

Donát Ladislav
starosta obce v.r.
Horní Habartice 22.2.2012
                                    
Vyvěšeno: 14.února 2012

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry