28 - 04 - 2017

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

                     POZVÁNKA   NA  ZASEDÁNÍ  OBECNÍHO             
                                 ZASTUPITELSTVA        

   Zastupitelstvo obce Horní Habartice zve občany na zasedání obecního 
   zastupitelstva, které se koná dne 8.12.2011 od 19.oo hod v klubu
   důchodců.

  Program:   

  1). Zahájení   
  2). Volba ověřovatelů zápisu
  3). Kontrola usnesení minulého zasedání
  4). Připomínky občanů
  5). Rozpočtová změna č. 4/2011
  6). Návrh rozpočtu obce Horní Habartice na r. 2012
  7). Neivestiční náklady na předškoláky z okolních obcí- MŠ Horní Habartice         
       na r. 2010-2011.
  8). Pronájem pozemků  p.p.č.246/104, p.p.č.246/112, p.p.č.246/75, p.p.č.388/5,
       p.p.č.667/1, p.p.č.591/4, p.p.č.683/4, p.p.č.683/16, p.p.č.764/1, p.p.č.414/2,  
       p.p.č. 333/7, p.p.č.962/6  a p.p.č.962/5  vše k.ú. Horní Habartice – firmě
       AGRO - Dk  s.r.o.
  9). Směna pozemků  p.pč. 202/1, část 41/2, 66, 62/5, 1016/3 a 629/2 majetek
        pí. Kosařové D.  za p.p.č. 706/13 v majetku obce, vše k.ú. Horní Habartice
 10). Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na p.p.č
        980/1, k.ú. Horní Habartice s fir. ČEZ Distribuce, a.s.
 11). Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na p.p.č.1009/1, 1011 a na p.p.č.
         94/1, 1019 vše k.ú. Horní Habartice s fir. RWE GasNet,s.r.o.( plyn - mosty).
 12). Záměr prodeje stav. parcel na p.p.č. 245/4 (245/7, 245/8, 245/9) a na p.p.č. 566/9
         ( 566/13, 566/14, 566/15) vše k.ú.Horní Habartice
 13). Vnitroorganizační směrnice pro odpisování dlouhodobého majetku obce
 14). Různé
 15). Závěr
                                                                                   Donát Ladislav  v.r.
Horní Habartice  28.11.2011                                              starosta obce

Vyvěšeno dne: 28.listopadu 2011

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry