27 - 05 - 2017

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

Vyvěšeno dne: 4.října 2011

                     POZVÁNKA   NA ZASEDÁNÍ OBECNÍHO             
                                 ZASTUPITELSTVA        

   Zastupitelstvo obce Horní Habartice zve občany na zasedání obecního 
    zastupitelstva, které se koná dne 13.10.2011 od 19.oo hod v klubu
    důchodců.

  Program:   
  1). Zahájení   
  2). Volba ověřovatelů zápisu
  3). Kontrola usnesení minulého zasedání
  4). Připomínky občanů
  5). Rozpočtová změna č. 4/2011
  6). Vyřazení pohledávek starších 3 let
  7). Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na p.p.č.246/122
  8). Záměr pronájmu pozemků p.p.č.246/104,p.p.č.246/112,p.p.č.246/75,p.p.č.388/5,
       p.p.č.667/1,p.p.č.591/4,p.p.č.683/4,p.p.č.683/16,p.p.č.764/1,p.p.č.414/2,p.p.č.
       333/7,p.p.č.962/6 a p.p.č.962/5 vše k.ú. Horní Habartice.
  9). Směna pozemků s pí. Kosařovou- p.pč. 202/1, 41/2, 66, 62/5, 1016/3 a 629/2 za
       p.p.č. 706/3 vše k.ú. Horní Habartice
10). Různé
11). Závěr
  
                                                           Donát Ladislav v.r.
                                                              starosta obce

Horní Habartice 30.9.2011
 

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry