23 - 05 - 2017

Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj...

 Vyvěšeno dne:16.února 2011

Obec Horní Habartice
Obecně závazná vyhláška č, 4/2011
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
Zastupitelstvo obce Horní Habartice svým usnesením č.3/2011 ze dne 15. 2. 2011 vydává v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích"), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška"):
Úvodní ustanovení
1)   Obec Horní Habartice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu1* (dále jen „poplatek").2)
2)   Řízení o poplatku vykonává Obecní úřad Horní Habartice (dále jen „správce poplatku").3)
ČI. 2 Předmět poplatku, poplatník
Předmět poplatku a osoba poplatníka jsou stanoveny zákonem o místních poplatcích.4*
ČI. 3 Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1)   Poplatková povinnost vzniká uvedením výherního hracího přístroje (dále jen „VHP") nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu (dále jen „JTHZ") do provozu.
2)   Poplatková povinnost zaniká ukončením provozu VHP nebo JTHZ.
ČI. 4 Ohlašovací povinnost
1)   Poplatník je povinen ohlásit5) uvedení VHP nebo JTHZ do provozu, a to ve lhůtě do 15 dnů od uvedení do provozu.
2)   Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.6)
1) zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
2) § 1 písm. g) a § 10a zákona o místních poplatcích
3) § 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích
4)  § 10a zákona o místních poplatcích - „Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené Ministerstvem financí podléhá každý povolený výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí. Poplatek za výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené Ministerstvem financí platí jeho provozovatel."
5)  § 71 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád") -„Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky."
6) § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích -„V ohlášení poplatník uvede:
3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.7) Ve stejné lhůtě ohlásí zánik poplatkové povinnosti, neuplatní-li se přímo věta první.
ČI. 5
Sazba poplatku
1)   Sazba poplatku za každý VHP nebo JTHZ činí 5.000,- Kč na tři měsíce.
2)   V případě, že VHP nebo JTHZ nebude provozováno po celé poplatkové období dle odst. 1, platí se poplatek v poměrné výši.
ČI. 6 Splatnost poplatku
Poplatek za každé poplatkové období dle či. 5 odst. 1 je splatný nejpozději do posledního dne každého příslušného poplatkového období dle či. 5 odst. 1.
ČI. 7 Závěrečná ustanovení
1)   Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem.8)
2)   Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.9)
ČI. 8 Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/2006, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, ze dne 13. 12. 2006.
ČI. 9 Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem 1. 3. 2011.

Karel Mašek      Ladislav Donát
místostarosta    starosta

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou Činností poplatníka nebo plátce,
c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti."
7) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
8) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
9) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry