23 - 05 - 2017

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku ze vstupného

Vyvěšeno dne:16.února 2011

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku ze vstupného
Zastupitelstvo obce Horní Habartice se na svém zasedání dne 15. 2. 2011 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška"):
ČI. 1 Úvodní ustanovení
(1)     Obec Horní Habartice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze vstupného (dále jen „poplatek").
(2)     Řízení o poplatku vykonává Obecní úřad Horní Habartice (dále jen „správce poplatku").1
ČI. 2 Předmět poplatku a poplatník
(1)     Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.2
(2)     Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.3
ČI. 3 Ohlašovací povinnost
(1)     Poplatník je nejpozději 7 dnů před konáním akce povinen ohlásit správci poplatku druh akce, datum, hodinu a místo jejího konání, výši vstupného, případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození od poplatkové povinnosti.
(2)     V ohlášení poplatník dále uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka.4
1  § 14 odst. 3 zákona c. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích")
2 § 6 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3 § 6 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4 § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
(3)     Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.5
(4)     Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.6
(5)     Do 15 dnů po skončení akce je poplatník povinen ohlásit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.
ČI. 4 Sazba poplatku
(1) Sazba z úhrnné částky ze skutečně vybraného vstupného sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena, činí pro:
a)    kulturní akci..................................      10%,
b)    sportovní akci..............................        5%,
c)     prodejní akci.................................      10%,
d)     reklamní akci................................      10%.
(2) V případě, že na jednu akci bude možné vztáhnout více poplatkových sazeb, platí se pouze poplatek s nejvyšší sazbou.
ČI. 5 Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne skončení akce.
ČI. 6 Osvobození
(1)     Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejné prospěšné účely.7
(2)     Od poplatku se dále osvobozují.
a)     Místní občanská sdružení a jiné neziskové právnické osoby  pořádající sportovní akce,
b)    Pořadatelé kulturních akcí, jejíž výtěžek je určen ve prospěch dětí v obci Horní Habartice.
5 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
6 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
7 § 6 odst. 1 věta poslední zákona o místních poplatcích
Cl. 7 Závěrečná ustanovení
(1)     Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem.8
(2)     Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.9
ČI. 8 Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 7/2006, o místním poplatku ze vstupného, ze dne 13. 12.2006.
ČI. 9 Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem 1. 3. 2011.

Karel Mašek         Ladislav Donát
místostarosta         starosta

§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry