25 - 05 - 2017

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 Vyvěšeno dne:16.února 2011

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo obce Horní Habartice svým usnesením č.3/2011 ze dne 15. 2. 2011 vydává v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška"):
ČI. 1 Úvodní ustanovení
(1)     Obec Horní Habartice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek").
(2)     Řízení o poplatku vykonává Obecní úřad Horní Habartice (dále jen „správce poplatku").1
ČI. 2 Předmět poplatku a poplatník
(1)     Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.2
(2)     Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.3
ČI. 3 Veřejná prostranství
Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství:
p.p.č. 326/38  - hřiště u kostela
p.p.č.46/1      - prostranství u hasičské zbrojnice
p.p.č. 1074   - park před obecním úřadem a přilehlá komunikace
p.p.č. 986     - přilehlá komunikace
p.p.č. 166/2  - prostranství před č.p. 23
p.p.č. 79/1    - prostranství před č.p. 128
1  § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích")
2 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3 § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích
p.p.č. 61/1, 997, 1045/1, 1006/1 a 208/4. -   místní komunikace
ČI. 4 Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.
ČI. 5 Ohlašovací povinnost
(1)     Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 5 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 2 dny (včetně), je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
(2)     V ohlášení poplatník uvede4
a)    jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b)    čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c)     další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na osvobození od poplatku.
(3)     Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.5
(4)     Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.6
ČI. 6 Sazba poplatku
(1)    Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a)    za provádění výkopových prací...................................................................5,-Kč
b)    za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování
4 § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích 3 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 6 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
služeb..................................................................................................10,-Kč
c)    za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování
prodeje.................................................................................................10,-Kč
d)    za umístění stavebního zařízení...............................................................  5,-Kč
e)     za umístění reklamního zařízení.............................................................. 10,- Kč
f)     za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí...............  10,-Kč
g)    za umístění skládek............................................................................... 5,-Kč
h)    za vyhrazení trvalého parkovacího místa.....................................................1,-Kč
i)     za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce......................................10,-Kč
j)     za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce.....................................2,-Kč
k)    za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce....................................10,- Kč
1)     za užívání veř. prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl........10,-Kč
(2)  Stanovuje se poplatek roční paušální částkou:
a) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje                                 700,-Kč
b) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní vozidlo                            350,- Kč
c) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro nákladní vozidlo                        500,- Kč
ČI. 7 Splatnost poplatku
(1)  Poplatek stanovený podle či. 6 odst. 1 je splatný nejpozději v den, kdy bylo s užívání veřejného prostranství započato.
(2)  Poplatek podle či. 6 odst. 2 je splatný do 90 dnů od počátku poplatkového období.
ČI. 8 Osvobození
(1)  Poplatku nepodléhají:
a)    akce pořádané na veřejném prostranství,   jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
b)    vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou.
(2)  Dále se osvobozují poplatníci:
a)     Místní občanská sdružení a jiné neziskové právnické osoby při užívání veřejného prostranství pro sportovní akce,
b)    Pořadatelé akcí, jejichž výtěžek bude určen ve prospěch dětí v obci Horní Habartice,
c)     Obec Horní Habartice.
Cl. 9 Závěrečná ustanovení
(1)     Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem.7
(2)     Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.8
ČI. 10 Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 5/2006, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 13. 12. 2006.
ČI. 11 Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem 1. 3. 2011.

Karel Mašek         Ladislav Donát
místostarosta       starosta

7 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
8 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry