30 - 05 - 2017

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 o místních poplatcích

Vyvěšeno dne:16.února 2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Horní Habartice se na svém zasedání dne 15.2.2011 usnesením č.3 vydalo v souladu s ustanovením § 14 odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška).
CAST I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENI
CLI Úvodní ustanovení
1) Obec Horní Habartice zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky ( dále jen poplatky):
a) poplatek ze psů
b) poplatek za užívám veřejného prostranství
c) poplatek z ubytovací kapacity (účinnost od 2.1.2011)
d) poplatek z provozování hracího přístroje
e) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
f) poplatek ze vstupného
2)  Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen správce poplatku).

Mašek Karel v.r. místostarosta
Donát Ladislav v.r. starosta

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry