29 - 04 - 2017

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.

 Vyvěšeno dne:10.února 2011

Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje – Změna č. 1“

      Jako příslušný úřad Vám v souladu s ustanovením § 10c odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zasíláme oznámení koncepce „Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje – Změna č. 1“, zpracované podle přílohy č. 7 zákona a sdělujeme Vám, že tato koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení podle ustanovení § 10d zákona.

      Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona neprodleně o zveřejnění informace o oznámení koncepce a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (v místním tisku, rozhlase, zpráva ČTK apod.) současně s upozorněním, že každý může Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce kraje. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů, ale doporučujeme prodloužit lhůtu pro zveřejnění o dalších 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s ustanovením § 16 odst. 4 zákona o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení informace. Vyrozumění lze také zaslat elektronicky, a to na emailovou adresu: marek.pohoral@mzp.cz.

      Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady ve smyslu ustanovení § 10c odst. 3 zákona o zaslání písemného vyjádření k oznámení koncepce Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění oznámení podle ustanovení § 16 odst. 4 zákona. Současně žádáme, aby vyjádření obsahovalo i doporučení, zda je nutné předloženou změnu koncepce posuzovat procesem SEA dle zákona a pokud ano, pak žádáme o upřesnění obsahu a rozsahu požadovaného vyhodnocení vlivů na ŽP, včetně požadavku na zpracování možných variant:

1. Na které aspekty zpracovávané a posuzované koncepce, složky životního prostředí, vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví by se mělo vyhodnocení zejména zaměřit.
2. Zda přicházejí v úvahu varianty (alternativy) dosažení cílů koncepce, lišící se svými vlivy na životní prostředí, které by měly být předmětem vyhodnocení a posouzení.

Do oznámení lze také nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://www.cenia.cz/sea, kód koncepce MZP114K.

Celý text v příloze.

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry