27 - 05 - 2017

ROZHODNUTÍ hejtmanky Ústeckého kraje

Vyvěšeno dne: 8.srpna 2010                                   
Ústecký kraj

ROZHODNUTÍ

hejtmanky Ústeckého kraje

ze dne 7. 8. 2010

č. 1/2010

o vyhlášení stavu nebezpečí pro část území Ústeckého kraje

Na základě § 3 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů

vyhlašuji
pro část území Ústeckého kraje vymezenou územím okresu Děčín

STAV NEBEZPEČÍ

na dobu od 7. 8. 2010 čas 20.00 hod. do 21. 8. 2010 čas 24.00 hod.

ČI.1 Důvody vyhlášení stavu nebezpečí

Důvodem pro vyhlášení tohoto stavu nebezpečí je krizová situace vzniklá v důsledku extrémních srážek v povodí toků Ploučnice, Kamenice, Chřibská Kamenice, Mandava, Jílovský potok, jejích přítoků a drobných vodních toků v okrese Děčín, kdy bylo dosaženo 3. stupně povodňové aktivity s reálným předpokladem nepříznivé hydrologické prognózy. Tím dochází k bezprostřednímu ohrožení životů, zdraví a majetku obyvatel žijících v zasaženém území. Povodňové orgány obcí nejsou schopny zajistit veškeré nutné úkony z tohoto stavu vyplývající. Na základě doporučení Povodňové komise Ústeckého kraje a Bezpečnostní rady Ústeckého kraje rozsah povodní přesahuje území obcí s rozšířenou působností a již není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného záchranného systému.

ČI. 2 Krizová opatřeni a jejich rozsah

2.1. K překonání krizového stavu budou použita tato krizová opatření: a)   ukládání pracovní výpomoci,


b)           ukládání povinnosti poskytnout věcné prostředky,

c)            bezodkladné   provádění   staveb,   stavebních   prací,    terénních   úprav   nebo odstraňování staveb za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení,

d)     nařízení hlášení přechodné změny pobytu osob,

e)     zajištění evakuace osob a jejich nouzového ubytování,

f)      zajištění ochrany majetku evakuovaných osob,

g)     zajištění uzávěry míst ohrožení,

h) zajištění regulace a odklonu dopravy.

2.2. Konkrétní uplatnění krizových opatření je prováděno v souladu s krizovým zákonem a pouze v rozsahu, který je nezbytný pro překonání krizové situace.

2.4. Dle § 16 odst. 1 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, mohou hejtman a starostové vyžadovat k odstranění krizové situace použití armády k záchranným pracím.

ČI. 3 Účinnost

3.1. Z důvodu naléhavého obecného zájmu, který spočívá zejména v odvrácení nebezpečí ohrožení životů, zdraví, majetku, nabývá toto rozhodnutí účinnosti dnem 7.8.2010 ve 20.00 hodin.

3.2. Stav nebezpečí končí uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen, pokud hejtmanka nebo vláda nerozhodnou o jeho zrušení před uplynutím této doby.

3.3. Podle § 3 odst. 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, se toto rozhodnutí vyvěsí na úředních deskách Krajského úřadu Ústeckého kraje a obecních úřadů obcí okresu Děčín.

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje

 

Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry