25 - 05 - 2017

Územní rozhodnutí o umístění stavby

Vyvěšeno: 13.března 2009

Městský úřad Benešov nad Ploučnicí, stavební úřad, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. I písmo f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: rodinný dům M6, přípojka NN, žumpa, studna, příjezdová komunikace na pozemku: pozemková parcela parcelní číslo 326/2 v kat. území Horní Habartice, kterou podali žadatelé Štěpánka Červeňáková (nar. 12.6.1978), Horní Habartice 60, 40502 Děčín 2 a Dušan Červeňák (nar. 27.11.1983), Horní Habartice 60,405 02 Děčín 2, takto:

Více v příloze

Sejmuto:
Obecní vyhlášky
Usnesení ZO
Projekty a záměry